แม่ฮ่องสอน สาธารณสุขแม่ฮ่องสอนชวนเที่ยวทัวร์สุขภาพทั้งจังหวัด

Share This:

10983857_603918456417261_5185997173337830289_n

นางภัทรา นวลคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ประเทศไทย พ.ศ.2557 – 2561 กำหนดให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ( Medical Hub) ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ(Wellness Hub) ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน ด้านบริการสปาเพื่อสุขภาพ การบริการนวดไทย การจัดบริการแบบพำนักระยะยาวเพื่อสุขภาพ และการจัดบริการแบบ Health Resort ภายในปีพ.ศ. 2561 โดยใช้นวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาล้านนา

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดำเนินโครงการ Lanna Wellness มีกิจกรรมการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพชะลอวัยสุขภาพที่ดี ด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญา สุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น สร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการโดยมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินงานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ้านเมืองปอน อ.ขุนยวมมีเอกลักษณ์เฉพาะตามวิถีไทยใหญ่ สัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบไทยใหญ่ ภูมิปัญญาสุขภาพการนวดแบบไทยใหญ่ ทั้งสมุนไพรอาบ ยารักษาโรค เมนู อาหารไทยใหญ่เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เป็นต้น ทำให้นักท่องเที่ยวมีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ จากการรับประทานอาหารสุขภาพ ปลอดสารพิษ อาหารตามวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้านอารมณ์จากการสัมผัสธรรมชาติ ป่าเขาลำเนาไพร ชมวัฒนธรรมประเพณี สัมผัสอากาศดี ปราศจากมลพิษ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้มี ”อายุ วรรณะ สุขะ พละ”

Comments

comments

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*