เชียงใหม่ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

Share This:

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” เมื่อเวลา 16.30 น. ของวันที่  3 สิงหาคม 2558 ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงIMG_0447ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่การจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระองค์ท่าน รวมทั้งสร้างความร่วมมือและตระหนักรู้ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้เห็นถึงแนวทางการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานภายในสังกัดหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ จัดงานในแต่ละเดือน ตลอดปี 2558 และในเดือนสิงหาคมนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2558  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดงานรวมทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “การวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่พัฒนานำไปใช้ประโยชน์ได้จริง/ การเสวนาทางวิชาการ/ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตผลจากหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่” ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 พร้อม  รับของที่ระลึกมากมาย

IMG_0435

 

 

IMG_0322  IMG_0492 IMG_5295 IMG_5239 IMG_5317

………………………………………………

Comments

comments