เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝน

Share This:

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีรถลากเสีย หรือมีผู้ป่วยบนรถลาก พร้อมสำรวจพื้นที่ในการขับขี่รถลากพ่วงอย่างปลอดภัย โดยจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรที่ขับขี่รถลากพ่วงและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน และยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวIMG_1203

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นหน่วยงานของรัฐบาล และเป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน โดยเน้นการให้บริการการนั่งรถชมสัตว์ที่อยู่ในเอเชียและแอฟริกา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมและศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด และเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับขี่รถลากพ่วงให้บริการ สามารถแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุเฉพาะหน้าที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการนั่งรถชมสัตว์ รวมถึงการบำรุงดูแลรักษาและเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหารถลากเบื้องต้นอย่างถูกวิธี จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมขับขี่รถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และการดูแลรักษารถลากพ่วงอย่างถูกวิธี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน และยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว” 

IMG_1246 IMG_1264

 

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

 

Comments

comments