เชียงใหม่ ยุพราชวิทยาลัยพร้อมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาและกิจกรรมวิชาการ

Share This:

ที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน Thailand STEM Festival 2015 ภาคเหนือ ซึ่งศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน ร่วมกับศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน.mp4_20150806_163655.691

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในระบบสะเต็มศึกษาถึงหน้าที่และบทบาท ในการดำเนินการสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทย จนสามารถขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็มศึกษา กระตุ้งและส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารการศึกษา เยาวชน เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกันนี้ได้ให้ครูที่ได้รับรางวัลจาก สสวท. รับโล่รางวัลพระราชทานจากพระฉายาลักษณ์พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีครูในพื้นที่ภาคเหนือได้รับโล่พระราชทานจำนวน 3 ท่าน

สำหรับงาน Thailand STEM Festival 2015 ภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2558 มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาและกิจกรรมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลายกิจกรรม อาทิ การแสดงนิทรรศการด้านการจัดการศึกษาของนักเรียนและคณะครูของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดรงเรียนเครือข่ายแลัหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมเสวนาวิชาการ การประชุมวิทชการ การบรรยายพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษา เป็นต้น

 

เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน.mp4_20150806_163703.603 เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน.mp4_20150806_163718.411 เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน.mp4_20150806_163727.667 เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน.mp4_20150806_163734.883 เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน.mp4_20150806_163738.195 เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน.mp4_20150806_163742.203 เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน.mp4_20150806_163750.163

วสันต์ เจริญตระกูล รายงาน

Comments

comments