เชียงใหม่ รมว.วิทย์ เปิดงาน Talent Mobility Fair ภาคเหนือ 2015

Share This:

ที่โรงแรมแซงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) เป็นประธานเปิดงาน Talent Mobility Fair ภาคเหนือ 2015 ซึ่ง สำนักงาเชียงใหม่ มรว.วิทย์ฯเปิดงาน Talent Mobility Fair ภาคเหนือ 2015...mp4_20150807_142645.030นคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและสถาบันประกอบการเกี่ยวกับนโยบาย Talent Mobility ในภาคเหนือตอนบน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ Talent Mobility ก้าวสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเอกชนและแผนปฏิรูปการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

สำหรับขั้นตอนของการของการดำเนินงานของ TM Northhern Clearing House เริ่มจากสถานประกอบการแจ้งความต้องหารบุคลากรทางด้าน วทน.มาที่ TM Northhern Clearing House โดยมีโจทย์หรือปัญหาการทำโครงการวิจัยและพัฒนาชัดเชียงใหม่ มรว.วิทย์ฯเปิดงาน Talent Mobility Fair ภาคเหนือ 2015...mp4_20150807_142637.229เจน จากนั้งทางศูนย์ฯ จะติดต่อไปยังบุคลากรและต้นสังกัดจากฐานข้อมูล Talent Mobility โดยคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เมื่อบุคลากรตอบรับและต้นสังกัดอนุมัติการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ฯ จะติดต่อไปยังสถานประกอบการ เพื่อประสานงานทำสัญญาและตกลงรายละเอียดทั้งหมดของโรงการโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ จะมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง 2 ฝ่าย จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ทั้งประโยชน์ต่ออาจารย์หรือนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภาครัฐ อาทิ เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและมีการทำงานวิจัยร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

เชียงใหม่ มรว.วิทย์ฯเปิดงาน Talent Mobility Fair ภาคเหนือ 2015...mp4_20150807_142624.774เชียงใหม่ มรว.วิทย์ฯเปิดงาน Talent Mobility Fair ภาคเหนือ 2015...mp4_20150807_142641.090เชียงใหม่ มรว.วิทย์ฯเปิดงาน Talent Mobility Fair ภาคเหนือ 2015...mp4_20150807_142649.805 เชียงใหม่ มรว.วิทย์ฯเปิดงาน Talent Mobility Fair ภาคเหนือ 2015...mp4_20150807_142705.697

 

วสันต์ จริเญตระกูล รายงาน

Comments

comments