เชียงใหม่ ปปส.ไทย-ยูนนาน หารือความร่วมมือปราบค้ายา

Share This:

S__5914680

สำนักงาน ป.ป.ส. นำโดย นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต ลปส. พร้อมด้วย นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย รปส.3 นางภัทราภรณ์ เชาวลิต ผอ.สกต. นายวิชัย ไชยมงคล ผอ.ปปส.ภ.5 นายสิทธิศักดิ์ กัลยาณประดิษฐ์ ผอ.สปป. นายสิทธิศักดิ์ วัจนะรัตน์ ผอ.ปท. (สปป.) นายโชติพันธ์ จุลเพชร ผอ.ขศ. (สปป.) ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. มณฑลยูนนาน เกี่ยวกับความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การลักลอบลำเลียงและค้ายาเสพติดและเคมีภัณฑ์/สารตั้งต้น ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ระยะที่ 2 ส่วนขยาย ณ สำนักงาน ป.ป.ส. มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

S__5914677 S__5914678 S__5914679

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

ขอบคุณ ภาพข่าว ปสส.ภ.5

Comments

comments