เชียงใหม่ รมช. ศธ. เดินหน้าตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายฯ

Share This:

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนบ้านศรีงาม ด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพ ในวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2558
โรงเรียนบ้านศรีงามเป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้น ป.1 – ป.6 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 107 คน เป็นคนไทย 70 คน พม่า 37 คน มีเด็กพิเศษเรียนร่วม จำนวน 20 คน มีครูประจำการ 5 คน ครูอัตราจ้างรายเดือน 1 คน ครูอัตราจ้างเด็กพิเศษ 1 คน ปัจจุบันมีนายนิคม ผัดแสน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ โดยได้เข้าร่วมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล หรือ DLTV ทุกชั้นเรียนและทุกวิชา ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความสุขกับการเรียนรู้ กล้าแสดงออก เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบกับคุณครูประจำชั้น มีการเตรียมการสอนมีการกระตุ้นนักเรียนระหว่างเรียนและมีบันทึกหลังเรียน โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2557 สูงขึ้น และการทดสอบ NT ป.3 มีค่าเฉลี่ย 61.90 O-net ป.6 มีค่าเฉลี่ย 52.34 ซึ่งดูผลย้อนหลังปีการศึกษา 2554-2557 มีผลการประเมินการค่าเฉลี่ยย้อนหลังสูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา นอกจากนั้นการจัดการศึกษา DLTVยังส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการได้รับรางวัลระดับภูมิภาคและระดับประเทศหลายรางวัล เช่น รางวัลการจัดสวนถาดแห้งเหรียญทองระดับภาคเหนือ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ ณ เมืองทองธานี คณะครูได้รับรางวัลและเกียรติบัตรทั้งระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศเช่น รางวัลคุรุสดุดี จากคุรุสภา รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลราชการพลเรือนดีเด่นจากสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ จะเห็นได้ว่าผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมส่งผลให้การพัฒนาคุณการศึกษาเป็นไปอย่างครบวงจรมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านจึงถือได้ว่าการจัดการศึกษาในลักษณะเช่นนี้ สามารถแก้ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีงามได้เป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้โรงเรียนได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาพอเพียงหรือโครงการสถานศึกษาแบบอย่างกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนได้ดำเนินการ ส่งผลให้ให้นักเรียนได้ตระหนักและเกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและขยายผลสู่สังคม นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมให้นักเรียนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เห็นตัวอย่างและสภาพจริงและนำมาปฏิบัติ
ใช้ในสถานศึกษา โดยทางโรงเรียนบ้านศรีงามได้จัดกิจกรรม เช่น การปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ การปลูกมะละกอ กิจกรรมออมทรัพย์ นักเรียนได้มีการออมเงิน
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวนเงิน 240,000 บาท ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง เพื่อเป็นแบบอย่างให้นักเรียนได้เรียนรู้และปรับใช้ และทำให้นักเรียนสามารถนำผลผลิตออกจำหน่ายในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังนำมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เป็นแบบอย่างให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนนำไปเป็นแบบอย่างในครัวเรือนของตนเอง ผลของการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงทั้งระดับเขตพื้นที่ และระดับกระทรวงศึกษาธิการ จึงจะเห็นได้ว่าการนำเอาแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นและอย่างยั่งยืนต่อไป
ด้านการสร้างค่านิยม 12 ประการ ทางโรงเรียนบ้านศรีงาม ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรู้คิด เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ยังได้สอดแทรกในกิจกรรมของโรงเรียนในวาระต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้านโครงการที่ส่งเสริมการอ่าน เป็นโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ปี 2558 เป็นปีนักเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยโรงเรียนบ้านศรีงามได้จัดโครงการดังกล่าวโดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเสนอภาษาไทยวันล่ะคำ กิจกรรมรักการอ่าน โดยจัดกลุ่มนักเรียนอ่านทุกวันในตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติ กิจกรรมการเขียนคำพื้นฐานของแต่ระดับชั้น การจัดกิจกรรมการเขียนและอ่านและอ่านในวันสำคัญๆ เช่นวันภาษาไทย วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น โรงเรียนบ้านศรีงามยังมีนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริม ทั้งการอ่านและการเขียนนอกเวลาเรียนและให้ครูประจำชั้นได้จัดทำแผน IEP สำหรับนักเรียนแต่ละคนเพื่อแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีงาม ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยสูงขึ้นทั้ง NT และO-NET จากโครงการและกิจกรรมของโรงเรียนบ้านศรีงามที่ได้นำเสนอมาแล้วข้างต้น ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านศรีงามพัฒนาขึ้นโดยลำดับ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านศรีงามมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของนักเรียนดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป
รมช.ศธ. กล่าวทิ้งท้ายว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนบ้านศรีงาม ถือว่ามีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเชื่อว่าโรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

88173 88182 88177 88175

 

วิชัย ทาเปรียว รายงาน

Comments

comments