ลำพูน เตรียมจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาควันที่ 10 -11 กันยายน นี้

Share This:

 

ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยสำนักความปลอดภัยแรงงาน ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์แห่งความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคประจำปี 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ผู้ทำงานในสถานประกอบการต่างๆ นั้นสำหรับภาคเหนือ กำหนดจัดทีจังหวัดลำพูน ในวันที่ 10 -11 กันยายน 2558  ณ สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต จึงได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นาย อนันตพล บุญชู

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติมุ่งรณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนทำงานและทบทวนปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงานตลอดจนความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายของการลดการประสบอันตรายและโรคอันเนื่องมาจากการทำงานลงให้มากที่สุดซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในการจัดงานครั้งนี้ กำหนดชื่องานว่า “ ปลูกจิตสำนึกร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี

ในงานจะมีการมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด ของสถานประกอบกิจการในภาคเหนือ 17 จังหวัดจำนวน 57 แห่ง ,การจัดนิทรรศการและการสาธิตความปลอดภัยในการทำงาน,การเสวนา เรื่องการขับเคลื่อนเครือข่ายความปลอดภัยเพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เวทีการค้าโลก

S8260005 S8260011 S8260012 S8260013 S8260001

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

ขอบคุณ ภาพข่าว สปช.ลพ.

Comments

comments