ศาลจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

Share This:

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน “กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวันและการติดต่อราชการศาลและการปฎิบัติตัวเมื่อมาศาล” มีนายอิทธิพล โสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง “กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน” , “การติดต่อราชการศาล” และ”การปฎิบัติตนเมื่อมาศาล” โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้ารับฟังเป็นจำนวนมากDSCF7379

ที่ ห้องภรระวี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2557 – 2560 และกำหนดพันธกิจในการให้บริการเรียนรู้แก่ประชาชนด้านกฎหมายและอำนวยความยุติธรรมที่มีมาตราฐานระดับสากล โดยการนำแผนพันธกิจศาลยุติธรรมไปปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อลดการโต้แย้งขึ้นในสังคม

การให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการใช้ชีวิตประจำวันอันเป็นการป้องกันการกระทำผิดในเบื้องต้นย่อมเป็นผลดีและก่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมโดยรวม แต่หากป้องกันแล้วยังเกิดปัญหาหรือข้อโต้แย้งอันเป็นการพ้นวิสัยจะป้องกันได้ และมีความจำเป็นต้องมาศาลประชาชนผู้มาศาลสามารถปฎิบัติตนได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน และการติดต่อราชการศาล เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และผู้ที่มาติดต่อราชการศาล ได้รับความรู้ทางกฎหมายในการปฎิบัติตัวเมื่อมาศาล

ซึ่งในการอบรม ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน “กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวันและการติดต่อราชการศาลและการปฎิบัติตัวเมื่อมาศาล” ได้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้ารับฟังการอบรมเพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปถ่ายทอดแก่ราษฎรในพื้นที่ ถึงวิธีการปฎิบัติตนเมื่อมาศาล เป็นการเผยแพร่อันเป็นปรโยชน์ต่อประชาชนผู้ที่ต้องมาติดต่อราชการกับศาลได้เป็นอย่างดี

2

……………………………..

ปรีชา อ่องคำ รายงาน

Comments

comments