ลำพูน ตร.ซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน

Share This:

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูนตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนได้จัดฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อรับฝังการบรรยายและฝึกซ้อมการปฎิบัติตามแผนการป้องและระงับอัคคีภัยอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน โดยมี พลตำรวจตรี สมสง่า ชรินทร์ เป็นประธาน

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในปัจจุบันอัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดความระมัดระวังหรือพลั้งเผลอทำให้ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนจึงได้ร่วมกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนจัดฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ รับฟังการบรรยายและฝึกซ้อมการปฎิบัติตามแผนการป้องและระงับอัคคีภัยอาคาร โดยวิทยากรจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน90 คนในการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างทักษะอันดีให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ได้มีการ บรรยาย ความรู้ การป้องกัน เหตุ อัคคีภัยเบื้องต้นและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย โดย มีว่าที่ร้อยตรี ธีระศักดิ์ วังศรี นายช่างโยธา อาวุโสสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน , มีการ สาธิต การใช้ อุปกรณ์ดับเพลิง ,การซ้อมการป้องกันแก้ไข เหตุอัคคีภัย โดยการจำลองเหตุการณ์จริง ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการ ตามหลักได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดอัคคีภัย

S8270082 S8270081

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.ลำพูน

Comments

comments