เชียงใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้ได้มาตรฐานสากล

Share This:

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือ LAB CLUSTER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้ได้มาตรฐานสากล ณ กปภ.เขต 9 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.15 น.15

นางรัตนา กิจวรรณ  ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า กปภ.ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำ 74 จังหวัดทั่วประเทศมีน้ำสะอาดได้มาตรฐานอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง เนื่องจากน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญของประชาชน ดังนั้น ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตจะต้องมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวด กปภ.จึงดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือ LAB CLUSTER ในสาขาต่าง ๆ จำนวน 20 แห่งทั่วประเทศ

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการตรวจสอบควบคุม และแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปา ตลอดจนให้คำแนะนำการใช้สารเคมีแก่ กปภ.สาขาและหน่วยบริการอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงโดยขณะนี้ กปภ.ได้เปิดดำเนินการอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นทางการแล้ว 9 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขาเพชรบุรี สาขาเชียงราย สาขาเลย สาขาจันทบุรี สาขามหาสารคาม สาขามุกดาหาร สาขาพิจิตร สาขาลพบุรี และสาขาภูเก็ต ล่าสุด ได้จัดพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ กปภ.เขต 9 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแห่งที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.15 น. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจได้ว่าน้ำประปาของ กปภ. สะอาด และได้มาตรฐานสากล

นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) กล่าวเพิ่มเติมว่า อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กปภ.เขต 9 ถือเป็นศูนย์กลางการตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบครบวงจรที่มีความพร้อมอย่างมาก ทั้งในด้านบุคลากร และเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพน้ำประปาในหลายจังหวัดของภาคเหนือตอนบน ทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตน้ำประปามีแนวโน้มขาดแคลนและมีคุณภาพลดลงได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม กปภ.จะยังคงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้ได้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งห้อง แล็ปแห่งนีัให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ได้คณุภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำประปา ของ WHO นอกจากนี้ยังบริการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริการ ให้ความรู้ ช่วยเหลือทางวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

 

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

14 13ขอบคุณภาพข่าว ฝ่ายปชส.ประปาเชียงใหม่

Comments

comments