เชียงใหม่ น่าเป็นห่วงปีหน้าชลประทานเชียงใหม่ต้องกักน้ำต้นทุนเขื่อนแม่งัดเกิน 130 ล้าน

Share This:

น่าเป็นห่วงปีหน้าชลประทานเชียงใหม่ต้องกักน้ำต้นทุนเขื่อนแม่งัดเกิน 130 ล้าน หากมค.ปีหน้าไม่ถึงส่งผลกระทบ เพราะใกล้หมดช่วงฤดูฝนหวังพายุเข้าอีก 1ลูก แต่ภาพรวมน้ำเริ่มไหลเข้า

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำเข้าสู่เขื่อแม่งัดสมบูรณ์ชลเริ่มขยับดีขึ้นปริมาณน้ำ 60 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น22 % ปริมาณน้ำเข้าเขื่อน โดยเฉลี่ย วันละ 1.495 ล้าน ลบ.ม. แต่ปริมาณน้ำน้ำใช้การได้ 50 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 18 % ซึ่งขณะนี้น่าเป็นห่วงเช่นกันกับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา เพราะเหลือระยะเวลาอีกเดือนเศษๆ ที่จะหมดฤดูฝน แต่ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดยังเพื่มขึ้นไม่ถึงเกณฑ์การกักัเก็บ ที่ 130 ล้าน ลบ.ม. หากจากนี้ไปจนกระทั่งถึงเดือนมกราคาปีหน้า ปริมาณน้ำกักเก็บไม่ถึงครึ่งของความจุน้ำ
อย่างไรก็ตามจะหลีกเลียงไม่ได้กับผลผระทบที่จะเกิดของการใช้น้ำเป็นหลัก แต่น้ำยังเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค ของประชาชน ที่สำคัญหลักการรักษาระบบนิเวศแม่น้ำปิง เพียงพอระดับหนึ่ง แต่ที่จะผลกระทบหลักอจนการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ที่จะได้เพียงครึ่งหนึ่งของการใช้น้ำช่วยเหลือต่างๆ โดยเฉพาะด้านท้ายน้ำแม่น้ำปิง ซึ่งตอนนี้ก็หวังให้มีพายุพัดเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้เพิ่มต้นทุนน้ำในเขื่อนแม่งัดขณะนี้

สถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ ของน้ำในลำน้ำธรรมชาติสายหลัก แม่น้ำปิง แม่น้ำแตง แม่น้ำฝาง แม่น้ำแจ่ม มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อน้ำท่าที่ไหลลงสู่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก แนวโน้มเพิ่มขึ้น (ปริมาณน้ำปิงผ่าน อ.ฮอด ลงสู่เขื่อนภูมิพล 16.08 ล้าน ลบ.ม./วัน) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตลอดสองฝั่งลำน้ำปิง 66 สถานี มีน้ำเพียงพอต่อการสูบเพื่อการเกษตร แต่มีการระบายน้ำล้นจากอ่างเก็บน้ำแม่หยวก ลงสู่คลองแม่ข่าเพื่อชะล้างเจือจางน้ำเสียที่ผ่านกลางเมืองเชียงใหม่ลงสู่แม่น้ำปิงให้สัมพันธ์กับน้ำที่ระบาย จากประตูระบายน้ำปิงตำบลป่าแดด
ทั้งนี้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มมากขึ้น ช่วงวันที่ 15-17 สิงหาคม ที่ผ่านมากสามารถสะสมน้ำได้ 4.0 ล้าน ลบ.ม. มีการส่งน้ำให้พื้นที่เกษตร 0.34 ล้าน ลบ.ม./วัน ตลอดช่วงเดือนสิงหาคมหยุดการส่งน้ำลงสู่แม่น้ำปิง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง ปี 59 ปริมาณน้ำในเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์ปกติ และส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วง วันที่ 15 ถึง 17 สิงหาคม 2558 มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม 3 วัน 3.48 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้หยุดการส่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามมติของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้ใช้น้ำฝนและสงวนน้ำไว้ใช้ในรอบเวรต่อๆ ไป แนวโน้มปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์ในภาพรวมเฝ้าระวัง
ด้านน้ำอุปโภค – บริโภค (น้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา) 123,000 ลบ.ม. เพียงพอ สำหรับกรณีน้ำดิบจากเขื่อนแม่กวง มีน้ำที่สำรองไว้ให้การประปาส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่
สูบได้ปริมาณน้ำ 10 ล้าน ลบ.ม. (การประปาฯ ใช้เดือนละ 1.14 ล้าน ลบ.ม.) ไม่รวมปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 58 ซึ่งหยุดการส่งน้ำเพื่อการเกษตร
ภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำในบริเวณลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำกก ด้านการเกษตรในพื้นที่ชลประทานมีน้ำเพียงพอ ไม่มีรายงานปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments