เชียงใหม่ สำรวจและสัมมนารับฟังความคิดเห็นจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้า ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Share This:

เชียงใหม่ สำรวจและสัมมนารับฟังความคิดเห็นจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้า ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ขณะเดียว
กันชิงความได้เปรียบการขนถ่ายรองรับระบบราง อากาศ และทางบก

ที่โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานเปิดการสัมนารับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการศึกษา
ความเป็นไปได้และรูปแบบการบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมาคม ชมรม และองค์การที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
โลจิสติก์และโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางถนน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกและสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ดำเนินการศึกษา โดยขอบเขตการ
ศึกษาประกอบด้วยการคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าและเส้นทางการขนส่งสินค้าในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภายในประเทศระหว่างประเทศในอนุภูมภาคและภูมิภาค
รวมถึงการเชื่อมต่อโครงข่ายการขนส่งทั้งในรูปแบบเดียวกันและระหว่างรูปแบบเพื่อหาจุดที่ตั้งที่เหมาะสม ในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าในจังหวัดเชียงใหใม่เพื่อเป็นศูนย์
กลางในการรวบรวมและกระจายสินค้าในส่วนภูมิภาคและเป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุกและ
เตรียมความพร้อมรองรับเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปลายปีนี้

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกมีสถานีขนส่งสินค้าทั้งหมด 3 แห่งได้แก่สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมการ ขนถ่าย และกระจายสินค้า ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นการศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการบริหารจัดการสถานีสถานีขนถ่ายสินค้าในภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ จะทำ
หน้าที่เป็นศูนย์เชื่อมต่อและเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและกระจายสินค้า เป็นการเปิดมิติแห่งการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่ง
สินค้าทางถนนและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในพื้นที่ให้มีความสอดคลองตรงกับความต้องการในการขนส่งและโลจิสติกส์ในอนาคต สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มี
การสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้ามีอยู่ 3 แห่งได้แก่บริเวณทางเลียบรางรถไฟบริเวณอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2 จุดส่วนจุดที่ 3 อยู่บริเวณพื้นที่
อำเภอสารภีถนนเชียงใหม่ – ลำปางขาออก

 

ลาภิศ โรจน์วิกรัย รายงาน

Comments

comments