เชียงใหม่ ฝนตกไม่ตรงจุดทำให้น้ำไหลเข้าเขื่อนใหญ่ 2 น้อย

Share This:

เชียงใหม่ฝนตกไม่ตรงจุดทำให้น้ำไหลเข้าเขื่อนใหญ่ 2 น้อย สถานการณ์บางแห่งดีขึ้นเล็กๆ และวิกฤตที่แม่กวง ต้องงดการระบายน้ำตามรอบเวรเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร ตามข้อตกลง

จากสถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง แม่งัดสมบูรณ์ชลและแม่กวงอุดมธารา ใหล้ถึงปลายเดือนสิงหาคม นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับ
ปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่ จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 62.75
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 23.68% ยังคงอยู่ในสภาวะปกติ แต่การไหลเข้าของน้ำจากเดิม 5 ล้าน ลบ.ม. ไหลเข้ามาอีกเพียงเล็กน้อย 0.611ล้าน ลบ.ม. ทำให้น้ำเพิ่มขึ้นไม่มากหนัก
การใช้น้ำได้ 52 ล้าน ลบ.ม. ส่วนของเขื่อนแม่กวง ปริมาณน้ำเก็บกัก ปัจุบัน 30.61 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 11.55% อยู่ในสภาวะวิกฤต ปริมาณน้ำน้ำใช้การได้ 16.61 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำเข้าเขื่อน 0.462 ล้าน ลบ.ม.เล็กน้อยมาก ส่งให้เขื่อนแม่กวงต้องหยุดการระบายน้ำตามระยะการส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อน้ำสำรอง
ในอ่างที่ต้องคงกักเก็บเป็นน้ำต้นไว้
สรุปในภาพรวมสถานการณ์น้ำในเขื่อนสองแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนอ่างเก็บน้ำ 12 แห่ง
1. สถานการณ์น้ำในลำน้ำธรรมชาติสายหลัก แม่น้ำปิง แม่น้ำแตง แม่น้ำฝาง แม่น้ำแจ่ม ปริมาณน้ำเริ่มลดลง เนื่องจากร่องความกดอากาศที่เลื่อนลงสู่ภาคเหนือตอนล่างทำ
ให้ฝนน้อยลง
ส่งผลกระทบต่อน้ำท่าในลำน้ำปิงที่ไหลลงสู่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก แนวโน้มลดลง จากสัปดาห์ที่ผ่านมา (ปริมาณน้ำปิงผ่าน อ.ฮอด ลงสู่เขื่อนภูมิพล วันนี้ 7.6 ล้าน ลบ.ม
./วัน)
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตลอดสองฝั่งลำน้ำปิง 66 สถานี มีน้ำเพียงพอต่อการสูบเพื่อการเกษตร
2. เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละประมาณ 500,000 ลบ.ม./วัน ขณะนี้หยุดการส่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามมติของ
กลุ่มผู้ใช้น้ำให้ใช้น้ำฝนและสงวนน้ำไว้ใช้ในรอบเวรต่อๆ ไป แนวโน้มปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์ในภาพรวมเฝ้าระวัง
3. ระบายน้ำล้นจากอ่างเก็บน้ำแม่หยวก ลงสู่คลองแม่ข่าเพื่อชะล้างเจือจางน้ำเสียที่ผ่านกลางเมืองเชียงใหม่ลงสู่แม่น้ำปิงให้สัมพันธ์กับน้ำที่ระบาย จากประตูระบายน้ำปิง
ตำบลป่าแดด
4. เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเริ่มลดลง เนื่องจากฝนที่ตกส่วนใหญ่อยู่บริเวณใต้เขื่อน มีการส่งน้ำให้พื้นที่เกษตร 0.32 ล้าน ลบ.ม./วัน ตลอดช่วงเดือน
สิงหาคม
หยุดการส่งน้ำลงสู่แม่น้ำปิง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง ปี 59 ปริมาณน้ำในเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์ปกติ
5. น้ำอุปโภค – บริโภค (น้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา) 120,000 ลบ.ม. เพียงพอ สถานการณ์ปกติ
6. ภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำในบริเวณลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำกก ด้านการเกษตรในพื้นที่ชลประทานมีน้ำเพียงพอ ไม่มีรายงานปัญหาการขาดแคลนน้ำ สถานการณ์ปกติ

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments