เชียงใหม่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียนบงชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ต้นแบบศิลาดลเชียงใหม่ หัตถรรมไทยที่สุดของโลก

Share This:

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียนบงชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ต้นแบบศิลาดลเชียงใหม่ หัตถรรมไทยที่สุดของโลก พร้อมพลักดันผลิตภัฑณ์ของไทยหลายชนิดให้ก้าวสูระดับสากล

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคณะสื่อมวลชน เข้าชมการผลิตสินค้าหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อระดับโลก ของศิลาดลเชียงใหม่ บ้านดวงดี ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนบงชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI กลายเป็นสินค้าหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงโงดังของจังหวัดเชียงใหม่ ไปจนถึงระดับโลก เป็นที่สุดของ GI ไทยที่สุดของโลก ซึ่งผู้ประกอบการสามารถสร้างจากระดับพื้นบ้าน ก้าวสู่ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศจนกระทั่งไปสู่ทั่วโลก ขยายตลาดไปสู่สากลจนได้ความนิยมอีกสินค้าหัตถกรรมของเครื่องปั้นดินเผาประเภทเน้อหิน stoneware ทำจากดินดำที่มีเนื้อแข็งแกร่ง และมีความชื้น 20 % ตกแต่งด้วยเคลือบขี้เถาธรรมชาติ รู็จักไปทั่วคอ Celadon ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสใช้การเรียกชนิดนี้เคลือบสีเขียวของภาชนะดินเผา คล้ายหุ้มหยกถือเป็นอีกศิลปะเครื่องดินเผาล้ำค่าแห่งอาณาจักรล้านนา ที่คาดมีการกำเนิดในพุทธศตวรรษที่ 17 ที่มีความโดดเด่นการเคลือบรานสีเขีบนใส่คล้ายหยกบนเนื้อดินเผาจนแกร่งเทียมหิน
ทั้งนี้เครื่องเคลือบดินเผาศิลาดลเชียงใหม่นับเป็นเครื่องปั้นดินเผาชั้นสูงที่มีเอกลัษณ์คู่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว โดยต้องการให้เป็นต้นแบบอีกหลายผลิตภัฑณ์ของไทยที่มีความโดดเด่นเอกลัษณ์เฉพาะให้มีการพัฒนาและก้าวไปสู่ระดับสากล

25 08 5802 25 08 58 03 25 08 58 01

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์

Comments

comments