ลำพูน ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้าน แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

Share This:

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 จ.ลำพูน ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้าน แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง โดยมี ตำบล ที่มีผลงาน โดเด่น ใน แต่ละ อำเภอ ของจังหวัดลำพูน เข้ารับการประเมิน

เทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมืองลำพูน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่7 จ.ลำพูน ได้ไปตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ระดับตำบลจังหวัดลำพูน โดยมีการบูรณาการ ร่วมกัน ตามหลัก บ ว ร คือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยมี นาย ณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ให้โอวาทแก่ ผู้แทนหมู่บ้านที่ เข้าร่วมการประเมิน     สืบเนื่องจาก กองทัพภาพที่ 3 ได้จัดทำโครงการ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองจังหวัดลำพูน ที่เกี่ยวข้องกับบ้าน วัด โรงเรียน โดยมุ่งส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างครอบครัวอบอุ่น เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ และในส่วนของโรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

โดยในห้วงต้นเดือน สิงหาคม ได้คัดเลือกตำบลที่มีผลการดำเนินการที่ดีที่สุดเป็นตัวแทนของอำเภอ เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด 8 ตำบล ได้แก่ ต. อุโมงค์ จาก อ.เมืองลำพูน , ต.แม่แรง จาก อ.ป่าซาง , ต.บ้านธิ จาก อ.บ้านธิ , ต.ทาปลาดุก จาก อ.แม่ทา , ต.วังผา จาก อ.เวียงหนองล่อง , ต. ป่าพลู จาก อ.บ้านโฮ่ง , ต.ลี้ จาก อ. ลี้ , ต.ตะเคียนปม จาก อ.ทุ่งหัวช้าง โดยจะเริ่มการประกวด ใช้ระยะเวลา 4 วัน คือวันที่ 26,27,28 และ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการธรรมสัญจรเพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ที่ วัดป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์ ซึ่ง จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน , คณะสงฆ์ ศรัทธาประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ , กองทัพภาคที่ 3 ภายในงานมีการประกวดนิทรรศการ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขต ตำบลอุโมงค์ , มีการประกวดสวดมนต์หมู่แบบพื้นเมือง , การประกวดสวดมนต์สรภัญญะ , การประกวดร้องเพลง และ การบรรยาย ธรรมเทศนา

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

ขอบคุณภาพ ปชส.ลำพูน

Comments

comments