พ่อเมืองเชียงใหม่เปิดตลาดโอทอปกับพม่าที่เชียงตุง

Share This:

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยือนเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 27 – 29  สิงหาคม  2558

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่        11903368_1140136482667867_1520783404_nนำคณะส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ OTOP  และเชียงใหม่แบรนด์ จำนวน ๑๔๐ คน  ร่วมเดินทางเยือนเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเมืองชายแดน(บ้านพี่เมืองน้อง) และขยายความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในประเด็นความร่วมมือตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการลงนามในบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) บ้านพี่เมืองน้องกับเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557  ณ กรุงเนปิดอว์  ในคราวที่นายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา ได้เดินทางไปเยือน  กิจกรรมของภาคธุรกิจเอกชนในการลงนามความร่วมมือ (Discussion) ระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และหอการค้าเมืองเชียงตุง ท่าขี้เหล็ก ตองยีและมัณฑะเลย์ รวมทั้งกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP และเชียงใหม่แบรนด์ (Chiang Mai Brand)

11910793_1140134562668059_1579474279_n

ทั้งนี้ ประเด็นความร่วมมือในบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) บ้านพี่เมืองกับเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557  ณ กรุงเนปิดอว์ คือ ความร่วมมือด้านการจัดระเบียบและการพัฒนาพื้นที่ชายแดน(การเปิดและยกระดับจุดผ่านแดนถาวร) ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ความร่วมมือด้านการเงิน ตลาดทุน   ความร่วมมือด้านพลังงาน  ความร่วมมือด้านแรงงาน รวมทั้งความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งในการเดินทางไปเยือนเมืองเชียงตุงครั้งนี้ จะได้มีการหารือเพิ่มเติมในส่วนของความร่วมมือด้านการค้าและการผลักดันเปิดด่านการค้าชายแดนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ความร่วมมือด้านแรงงานและการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา  และความร่วมมือในการจัดทำข้อตกลงด้านการขนส่งระหว่างประเทศอีกด้วย
สำหรับการเดินทางเยือนเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครั้งนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเมืองชายแดน(บ้านพี่เมืองน้อง) และขยายความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่คาดหวังว่าการเดินทางเยือนเชียงตุงครั้งนี้ จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเมืองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ด้านความมั่นคง ตลอดจนความร่วมมือในทุกมิติต่อไป

11911025_1140138336001015_930572446_nผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยือนเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่ 27 – 29  สิงหาคม  2558 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่        นำคณะส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ OTOP  และเชียงใหม่แบรนด์ จำนวน ๑๔๐ คน  ร่วมเดินทางเยือนเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเมืองชายแดน(บ้านพี่เมืองน้อง11938130_1140138506000998_73443508_n) และขยายความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในประเด็นความร่วมมือตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการลงนามในบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) บ้านพี่เมืองน้องกับเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557  ณ กรุงเนปิดอว์  ในคราวที่นายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา ได้เดินทางไปเยือน  กิจกรรมของภาคธุรกิจเอกชนในการลงนามความร่วมมือ (Discussion) ระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และหอการค้าเมืองเชียงตุง ท่าขี้เหล็ก ตองยี รวมทั้งกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP และเชียงใหม่แบรนด์ (Chiang Mai Brand)

ทั้งนี้ ประเด็นความร่วมมือในบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) บ้านพี่เมืองกับเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557  ณ กรุงเนปิดอว์ คือ ความร่วมมือด้านการจัดระเบียบและการพัฒนาพื้นที่ชายแดน(การเปิดและยกระดับจุดผ่านแดนถาวร) ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ความร่วมมือด้านการเงิน ตลาดทุน   ความร่วมมือด้านพลังงาน  ความร่วมมือด้านแรงงาน รวมทั้งความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งในการเดินทางไปเยือนเมืองเชียงตุงครั้งนี้ จะได้มีการหารือเพิ่มเติมในส่วนของความร่วมมือด้านการค้าและการผลักดันเปิดด่านการค้าชายแดนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ความร่วมมือด้านแรงงานและการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา  และความร่วมมือในการจัดทำข้อตกลงด้านการขนส่งระหว่างประเทศอีกด้วย
สำหรับการเดินทางเยือนเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครั้งนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเมืองชายแดน(บ้านพี่เมืองน้อง) และขยายความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงกา. รบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่คาดหวังว่าการเดินทางเยือนเชียงตุงครั้งนี้ จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเมืองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ด้านความมั่นคง ตลอดจนความร่วมมือในทุกมิติต่อไป

……………………………………..

วิชัย ทาเปรียว/เชียงใหม่. รายงาน

Comments

comments