เชียงใหม่ สานต่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จากการมีส่วนของชุม 9 จว. 65 หมู่บ้านสำเร็จ

Share This:

เชียงใหม่ สานต่อนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จากการมีส่วนของชุม 9 จว. 65 หมู่บ้านสำเร็จ ต่อยอดสู่ธรรมนูญท้องที่ นำความรู้ความสำเร็จแบบภูมิปัญหาแลกเปลี่ยน ต่อการบริหารจัดการ ของพรบ.สุขภาพแห่งชาติ

 

ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมและปลี่ยนเรียนรู้ นโยบายสาธารณะความสุขของท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนโน ยบายเพื่อสุขภาพแบบการมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับตำบลปีที่ 2 ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีผู้ เข้าร่วมจาก 65 ตำบล 9 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน แม่ฮฮงสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา และตาก ซึ่งจะมาถ่ายทอดความสำเร็จและปัญหาต่างๆ ที่ร่วมกันของ ชุมชนแก้ไขปัญหาจนสำเร็จเกิดเป็นรูปธรรม

 

 

29 08 58 1
ด้านรศ.วิลาวัลย์ เสนารัตน์ ประธานดำเนินโครงการกล่าวว่าจากความสำเร็จในปีแรกของการทำงานโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมที่แต่ละชุมชนได้ จัดการจนเกิดความสำเร็จ เพื่อเป็นการต่อยอดในปีที่ 2 เพื่อให้ก้าวจากชุมชนไปสู่ระดับตำบลของการจัดทำเป็นธรรมนูญสุขภาพเกิดขึ้น ซึ่งในการแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งนี้จะมี นิทรรศการแบบมีชีวิตจับต้องได้จริงจากความสำเร็จการมีส่วนร่วมของแต่ละชุมชนและก้าวความปัญหาที่ได้ร่วมกันแก้ไข จนทำให้ประสบความสำเร็จเกิดขึ้น กลายมา เป็นความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนาต่อการขยายออกไป โดยที่ภายหน้าไม่ต้องพึ่งพาส่วนหนึ่งส่วนใดโดยใช้การมีส่วนร่วมคิดร่วมกันสร้างร่วมกันทำร่วมกันและแก้ไข ร่วมกันจนประสบความสำเร็จ อาทิเกิดภัยแล้งขึ้นแต่ชุมชนนี้กับไม่แห้งแล้งมีน้ำกินน้ำใช้ นี้ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งของชุมชนร่วมกัน ภายใต้พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ จึง ได้นำมาขับเคลื่อนกันต่อในปีนี้ของความสำเร็จแบบยั่งยืน

29 08 58 9 29 08 58 7 29 08 58 6 29 08 58 5 29 08 58 4 29 08 58 3 29 08 58 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments