เชียงใหม่ เจ้าคณะจังหวัด 3 จว.ฝ่ายธรรมยุตหวั่นปัจจุบันมีพระสงฆ์บวชใหม่น้อยลง

Share This:

เชียงใหม่ เจ้าคณะจังหวัด 3 จว.ฝ่ายธรรมยุตหวั่นปัจจุบันมีพระสงฆ์บวชใหม่น้อยลง ส่งผลให้บางวัดในพื้นที่ภาคเหนือขาดแคลนพระจำวัด ขณะเดียวกันอยาก ให้พุทธศาสนิกชน ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุหรือกระแสวัตถุนิยม ให้ยึดมั่นในหลักธรรมเพื่อลดปัญหาในสังคม

ที่ห้องประชุมสวนทวีชล ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พระโสภณธรรมสาร เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน เป็นประธานการ ประชุมผู้นำชุมชน พระสังฆาธิการ ธรรมยุต ระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หัวหน้าสำนักสงฆ์ และ เลขานุการพระสังฆาธิการทุกระดับ ร่วมประชุมกว่า 300 รูป โดยการสนับสนุนของ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ซึ่งถือเป็นการประชุมใหญ่ ประจำปีเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของการบริหารงานคณะสงฆ์ธรรมยุต

พระโสภณธรรมสาร ได้กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในพื้นที่ภาคเหนือ ว่าปัจจุบันมีพระบวชใหม่น้อยลง ส่งผลให้บางวัดขาดแคลนพระสงฆ์จำวัด โดย เฉพาะวัดในชนบทที่อยู่ห่างไกล ซึ่งมีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบางพื้นที่ กอปรกับกระแสโซเชียลมีเดีย และวัตถุนิยมต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าธรรมะ ทำให้ผู้คน หลงใหลโดยง่าย หากจิตใจไม่ตั้งมั่นในคุณธรรม-ศีลธรรม ก็จะก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมเพิ่มมากขึ้น

 
สุพัฒน์ เลาห์กมล รายงาน

Comments

comments