เชียงราย นำร่องโครงการร้านอาหารปลอดภัย

Share This:

จังหวัดเชียงราย นำร่องโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข พร้อมจัดกิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข “รวมพลัง สร้างมิติใหม่ อาหารปลอดภัย ไทยเป็นสุข” ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 นี้

นายกิตติ ทิศสกุล ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข เปิดเผยว่า โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข ได้ดำเนินงานเพื่อสร้างเครือข่ายความมั่นคงด้านอาหารและส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน พัฒนาระบบคุณภาพร้านอาหาร มาตรฐานสากล (TRQS) พัฒนาด้านการเกษตรและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในรูปแบบ Chiangrai Model รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอาหารปลอดภัย จากากรดำเนินโครงการฯ ส่งผลให้จังหวัดเชียงราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศเป็นวาระของจังหวัด เป็น “เมืองเกษตรสีเขียว และอาหารปลอดภัย” ซึ่งจะมีการจัดงานประกาศวาระจังหวัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย และเครือข่ายร้านอาหารปลอดภัย มีการทำงานเชิงบูรณาการในหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบจังหวัดที่มีการบริหารจัดการตัวเอง ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาวะของประชาชน สนับสนุนนโยบายการพัฒนาของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

หากประชาชนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย เป็นประจำ ก็จะปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมา ซึ่งอาหารปลอดภัย มิใช้อาหารราคาแพง หากแต่เป็นอาหารที่ไร้สารเคมีปลอมปน ปรุงสดใหม่ ด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้อง ปลอดเชื้อโรค ซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติเองได้ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปยังร้านอาหารที่ปรุงอาหารจำหน่าย ต้องแน้นในเรื่องนี้อีกด้วย ผู้บริโภาคที่เข้าใช้บริการร้านอาหารที่มีโลโก้ “เครื่อข่ายร้านอาหารปลอดภัย” จะได้มั่นใจว่า กรรมวิธีการปรุง การเลือกวัตถุดิบ สภาพห้องครัว ภาชนะที่ใส่อาหาร ฯลฯ ทุกอย่าง สะอาดปลอดภัย สร้างความมั่นใจกับผู้บริโภค

ชายชาญ ไชยมั่น รายงานจากเชียงราย

Comments

comments