ลำพูน เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดเสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

Share This:

ลำพูน เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดเสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เครารพกฎหมาย กฎระเบียบ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

ที่วัดพระธาตุทรายทอง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบ ปรามการทุจริต ประจำจังหวัดลำพูน ได้จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ปี 2558 เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำเด็กเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา การทุจริตคอรัปชั่น โดยมี นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดโครงการ

น.ส. ราณี วงศ์ประจวบลาภ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ประจำปี 2558 ครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้าง จิตสำนึกค่านิยมประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เครารพกฎหมาย กฎระเบียบ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเป็นกำลังสำคัญใน การพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการหลักคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความดี ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที และการเป็น จิตอาสา โดยมีวิทยากร จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำพูน , โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง และ วัดพระธาตุทรายทอง มาให้ ความรู้ ในหลักจริยธรรม ไม่สนับสนุน ผู้ที่ทุจริต มีผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ตัวแทนแกนนำเยาวสตรีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินาถ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมโครงการ จำนวน 100 คนนอกจกนี้ ยังมี การบรรยายเรื่อง หลักคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ค่านิยม ความดี ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที , กิจกรรมเสริมสร้างความเรียนรู้ เรื่องบทบาทของ ป.ป.ช. และภารกิจด้านการป้องกันและสถานการณ์การทุจริตคอรัปชั่นในปัจจุบัน โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน

 

ขอบคุณภาพข่าว ปชส.ลำพูน

Comments

comments