ลำพูน นักเรียนร่วมงานเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศึกษาหาความรู้ นอกห้องเรียน

Share This:

ที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน จัดงาน ” เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ” เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และวันการศึกษานอก โรงเรียน ประจำปี 2558 โดยมี นาย ณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน เปิดงานพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่าย สถานศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชู เกียรติ ที่สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 83 คน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้อ่านสารของ ผู้อำนวย การใหญ่ ยูเนสโก้ , อ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือสากล

นางยุพิน บัวคอม ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน ( กศน. ) กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกสากลแห่ง การรู้หนังสือ และวันการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปี 2558 โดยจัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดลำพูน เสริมสร้างสัมพันธ์ภาพ ระหว่างบุคลากร ในสังกัด ให้มีความรัก ความสามัคคี และเปิดโอกาส ให้ นักเรียน นักศึกษา ของ กศน. ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ โดย การนำเสนอผลงาน ของหน่วยงานเครือข่าย เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมาย ได้มีโอกาส ศึกษาหาความรู้ นอกห้องเรียน ซึ่ง มีหน่วยงาน ราชการ มาให้ ความรู้แก่ เยาวชน อาทิ สำนัก งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำพูนในงาน มีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน นิทรรศการ กศน. สร้างชาติ ด้านอาชีพ , กศน. กับการรู้หนังสือ , กศน. ลดความเลื่อมล้ำ , กศน. กับการจัดการศึกษา เพื่อ ผู้สูงอายุ และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนงานการศึกษานอก โรงเรียน ชาวลำพูนรวมพลังสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ , การประกวดร้องเพลง ลูกทุ่ง กศน. , การแข่งขันส้มตำลีลา , การแข่งขันกีฬา ของ นักศึกษา กศน.และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อื่นๆ อีกมากมาย

ศิร วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

ขอบคุณ ปชส.ลำพูน ภาพ/ข่าว

 

Comments

comments