เชียงใหม่ ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่เตรียมปรับแผนบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชียงใหม่

Share This:

ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่เตรียมปรับแผนบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชียงใหม่ รองรับการขยายตัวและก้าวสู่ AEC ที่มีคุณภาพ มั่งคั่ง และยั่งยืน มีมาตรฐานการให้บริการสร้างจุดเป็นแข็งและจุดขาย กระจายเศรษฐกิจออกไปทุกพื้นที่

นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประะานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ AEC ที่จะมาควบคู่กันทำให้ทิศทางของสภาอุตสาหรกรมจังหวัดเชียงใหม่ ต้องมีการปรับเปลี่ยนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ไว้ 3 ด้านคือ 1.คุณภาพ สถานที แหลล่งท่องเที่ยวและการบริการ การเข้าถึงในส่วนนี้ให้กมากขึ้นเพื่อให้ได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และการกลับมาด้วนความประทับใจ ส่วนที่สองความมั่งคั่ง ที่ต้องส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีการสืบสานคงวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ในแต่ละพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้เข้าอย่างทั่วถึงก้าวไปพร้อมกับโลกโลกาภิวัฒน์ควบคุู่กันไปพร้อมกับการพัฒนาส่งเสริมควบคู่กันเพื่อให้เป็นจุดแข็งและจุดขายของการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่งคั่งในการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนก็จะทำให้คุณภาพความมั่งคั่งเกิดขึ้นแล้ว ก็จะก้าวไปสู่ความยั่งยืนที่จะต้องอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่จะจับมือกันในการนำวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยว ร่วมไปภาคบริการของการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาบูรณาการเพื่อเข้ามากำหนดทิศทางให้ตอบโจทย์ความเป็นคุณภาพ มั่งคั่งและยั่งยืน

 

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ รายงาน

Comments

comments