เชียงใหม่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน

Share This:

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบอุปกรณ์การเรียน  และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน  ที่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา  ในเขตอุทยานสุเทพ-ปุย  อำเภอเมืองเชียงใหม่

ที่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มอบให้กับนักเรียนจำนวน 69 คน โดยมีนายพลภัทร คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา พร้อมข้าราชการครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
โรงเรียนสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับผิดชอบพื้นที่ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ และหมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 69 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง มีข้าราชการครูและครูอัตราจ้างจำนวนทั้งสิ้น 19 คน ในปีการศึกษา 2558 ทางโรงเรียนได้รับพระเมตตาพระราชทานเงินสนับสนุนกิจการโรงเรียน จำนวน ห้าหมื่นบาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 และครั้งนี้ได้รับพระราชทานสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อาทิ กระเป๋านักเรียน เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา
โอกาสนี้ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวให้โอวาท กับคณะครูและนักเรียนว่า ขอให้ทุกคนร่วมใจกันตั้งปณิธาน ที่จะเดินตามรอยพระยุคลบาท ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต ขอให้นักเรียนทุกคน ตั้งใจเรียน ขยันหมั่นเพียร อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน เมื่อจบการศึกษาแล้วจงประกอบอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

 

สุพัฒน์ เลาหกมล รายงาน

Comments

comments