ลำพูน ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดแหล่งเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควัน

Share This:

ลำพูน ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เปิดแหล่งเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควัน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ที่ชุมชนบ้านป่าบุก หมู่ 10 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง ตาม โครงการพัฒนาทักษะและศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาให้กับ หมู่บ้านที่เป็นเครือข่าย ปี 2558 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควัน นายบรรพต อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์การ เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาให้กับหมู่บ้านที่เป็น เครือข่าย ปี 2558 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหาการเผาในที่โล่งและ มลพิษหมอกควัน โดยได้คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งในการมี ส่วนร่วม จำนวน 9 แห่ง ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก โดยสนับสนุนงบ ประมาณจำนวน 20,000 บาท ในการบริหารจัดการศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเสริมศักยภาพแกนนำชุมชน เพื่อเป็นวิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านป่าบุก หมู่ 10 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง ได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา เป็นชุมชนที่โดดเด่น มีผู้นำที่เข้มแข็ง องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งให้ความสำคัญในการป้องกันและส่งเสริมการมีส่วน ร่วมในการเฝ้าระวังการเผาในที่โล่ง และหมอกควัน ประชาชนทุกครัวเรือนในหมู่บ้านเข้ามามี ส่วนร่วมในการลดปัญหาการเผา นอกจากนี้ ยังปลูกฝังให้เยาวชนในหมู่บ้าน เข้ามาเป็นกลไกในการทำงาน ส่งเสริมให้เยาวชนสร้างกลุ่ม สารวัตรขยะ ทำหน้าที่เก็บขยะตาม ท้องถนน ในทุกวันอาทิตย์ นำมาแยกประเภทของขยะ เป็นการสร้างรายได้พิเศษ ด้วยโอกาส นี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำคณะผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ฯ เยี่ยมชมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ของศูนย์ฯ เช่น ธรรมนูญ บ้านป่าบุก , การจัดการขยะในบ้าน, การ จัดการขยะในสวน , เศษผ้า สร้างรายได้ , เก้าอี้ก้านตาล , สารวัตรขยะ , ที่ว่างสร้างอาหาร เป็นต้น

 

ขอบคุณ ปชส. ลำพูน

Comments

comments