เชียงใหม่ ขอคืนผืนป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อทำการปลูกป่าทดแทนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

Share This:

เนื่องด้วยการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำสูงขึ้นมากจนทางรัฐบาลปรับแผนขอคืนผืนป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อทำการปลูกป่าทดแทนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์  เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง ประธานโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งใจที่จะปฏิบัติงานสนองตามแนวพระเจ้าอยู่หัวในการรักษาแหล่งต้นน้ำ รักษาป่าแหล่งต้นน้ำและทำการปลูกต้นไม้ถาวรบนป่าแหล่งต้นทุนน้ำที่ถูกบุกรุก ได้จัดตั้งทีมงานคณะทำงานขึ้นเพื่อช่วยเป็นผู้ร่วมดำเนินการรักษาป่า โดยการทำงานจะมีประชาชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเยาวชนในการเข้ามาร่วมในการทำงาน ได้ปลูกป่าที่ต้นแหล่งน้ำรูบ้านปางหมู่ที่8 เพื่อให้มีป่าที่จะสร้างความชุ่มชื้นและสร้างน้ำให้กับแหล่งต้นน้ำเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทั้งอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนและเกษตรกรซึ่งในพื้นที่อำเภอไชยปราการนั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนทำไร่สร้างรายได้เงินหมุนเวียนในพื้นที่ไม่เป็นรองใคร และประชาชนมีอาชีพอยูดีกินดีบุตรหลานได้เรียนหนังสือจบปริญญากันมากสร้างอนาคตยกระดับครอบครัวขึ้น พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง ประธานโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ ได้มองกาลไกล ได้จั้ดทอดผ้าป่าหาเงินซื้อป่าที่ชาวบ้านบุกรุกคืนมาเพื่อใช้ในการปลูกป่าต่อให้พื้นที่ว่างเปล่าบนแหล่งต้นน้ำได้เกิดประโยชน์กลับคืนมาสู่ธรรมชาติที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของชุมชนอนาคตน้ำที่มีผลอิทธิพลต่อการทำมาหากินของเกษตรกร ในวันนี้ได้นำเงินจัดซื้อที่ดินบนป่าเพื่อปลูกป่าถาวรจำนวน3แปลง แปลงที่1 จำนวน 40 ไร่ เป็นเงิน จำนวน1,500,000  บาท แปลงที่ 2 ประมาณ3 ไร่ เป็นเงิน จำนวน  43,000 บาท แปลงที่ 3 จำนวน 5ไร่เป็นเงิน จำนวน  25,000 บาท โดยซื้อคืนจากชาวบ้านโดยมี พันตรีมังกร  ทองแสน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองบังคับการควบคุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 พร้อมกับ  ร้อยโทประทีบ  วรรณสอน หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่3กองบังคับการควบคุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1พร้อมส่วนราชการเป็นพยานในการจัดซื้อที่ดินแหล่งต้นน้ำเพื่อปลูกป่าถาวรคืนให้กับชุมชนต่อไปการสร้างป่าคืนนั้นต้องทำกันจริงๆเพื่อชุมชนเพื่อสังคมเพื่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเพื่ออนาคตของชุมชนที่จะมีการดำรงชีพอยู่ได้โดยถาวรไม่ต้องหนีไปทำงานยังต่างจังหวัดหรือในนครเมืองใหญ่ ถ้ามีน้ำอุดมสมบูรณ์ก็จะสร้างความสุขถาวรยั่งยืนให้กับวิถีความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างมีความสุขถาวรตลอดไป เป็นความคิดที่พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์  เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง ประธานโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ ได้คิดและทำตลอดมาโดยไม่ได้เสียดายเงินทองจำนวนมากที่พระตัวเล็กๆรูปหนึ่งได้กระทำ”เงินทองเอาไปด้วยไม่ได้แต่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชุมชนมนุษย์มีอาชีพมีความสุขยั่งยืนนั้นสมควรทำโดยเร็ว”

 

สำราญ แสงสงค์ รายงาน

Comments

comments