ลำพูน เยาวชนชาวอำเภอป่าซางร่วมกันอธิษฐาน ขอให้สังคมเกิดความสงบสุข เนื่องในวันสันติภาพโลก

Share This:

อุทยานและหอศิลป์จังหวัดลำพูน บ้านป่าซางน้อย จังหวัดลำพูน  มูลนิธิอุทยานและหอศิลป์จังหวัดลำพูนร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการและเอกชนจัด กิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพโลก   โดยมีนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี พระภิกษุ สามเณร นักเรียน , ผู้แทนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เดินรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรง และ ตั้งจิต อธิษฐาน ร่วมกัน ปักธงสัญลักษณ์ บริเวณเสาสันติภาพ และ ร่วมกัน ปล่อยนก เพื่อสื่อให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคน ต้องการให้ความอิสระและสันติภาพเกิดขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์

 

นางเวเนเซีย   วอล์คกี้ ศิลปินพุทธศิลป์ ผู้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิอุทยานและหอศิลป์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็น ” วันสันติภาพโลก ” (International Day of Peace)โดยมุ่งเน้นที่ประเด็น 1. การให้ความเคารพต่อชีวิตทั้งมวล เคารพชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือลำเอียง 2. การไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน , การยุติการใช้ความรุนแรง ใน ลิเบีย และ ตะวันออกกลาง 3.การแบ่งปันกับผู้อื่นอย่างมีน้ำใจ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ความไม่ยุติธรรม และการกดขี่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ 4. การรับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 5. การสงวนรักษาผืนโลก ฝึกดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบและเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลก 6. การสร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย และ ให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน

 

สำหรับ เสาสันติภาพ ของ อุทยานและหอศิลป์ จังหวัดลำพูน ได้สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2544 โดย การออกแบบของ นาย อินสนธิ์  วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประติมากรรม ประจำปี 2542 เพื่อเป็นตัวแทนของเด็ก ๆ ทั้งโลก ที่ รอคอย สันติสุข และประชาธิปไตย ที่สมบูรณ์

ภาพข่าว ขอบคุณปชส.ลำพูน

Comments

comments