พิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอเมืองเชียงใหม่”

Share This:

วันนี้ (๒๕ ก.ย.๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์ป้อaab396งกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอเมืองเชียงใหม่” ประจำปี ๒๕๕๘ บำบัดและฟื้นฟูผู้ที่มีความเกี่ยวข้งกับยาเสพติด ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมมาตั้งแต่ ๑๗ – ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมกองพันอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ จำนวน ๓๑ คน โดยมีผู้แทน ผบ.กองบิน ๔๑ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.กำนัน-ผญบ.ฯลฯ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอเมืองเชียงใหม่” เกิดขึ้นภายหลังจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้เปิดปฏิบัติการพิทักษ์เมืองเชียงใหม่ ออกตรวจค้นหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกพื้นที่ตำบลในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามที่ได้รับการแจ้งเบาะแสจากการประชาคมของราษฎรในแต่ละชุมชน

ซึ่งผู้ที่มีรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจหาสารเสพติด และเมื่อตรวจพบจะสอบถามความสมัครใจในการเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ในรูปแบบ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอเมืองเชียงใหม่” สืบเนื่องจากสถานการณ์ของยาเสพติดที่มีความรุนแรงในปัจจุบัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วน และให้ความสำคัญกับการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ ภายใต้การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติด ลด ละ เลิกยาเสพติด ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments