ลำพูน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบ อุปกรณ์การเรียน และ อุปกรณ์กีฬา พระราชทาน

Share This:

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบ อุปกรณ์การเรียน และ อุปกรณ์กีฬา พระราชทาน  ให้แก่นักเรียน ที่ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์  26  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ มูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งมอบเครื่องแบบนักเรียน , อุปกรณ์การเรียน , ถุงเท้านักเรียน และ  อุปกรณ์กีฬา พระราชทาน ให้แก่เด็กนักเรียน ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์    26  อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใย นักเรียน ที่ศึกษาอยู่ใน พื้นที่ห่างไกล   จึง ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ เครื่องแบบนักเรียน , อุปกรณ์การเรียน และ ผ้าห่ม พระราชทาน มอบให้แก่นักเรียนที่  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์    26  อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน โดย เมื่อช่วงบ่ายวันนี้   ( 22  กันยายน  2558  ) เวลา 15.00 น.   นายณรงค์   อ่อนสอาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน / ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำพูน เป็นประธาน  มอบ อุปกรณ์การเรียนพระราชทาน  ประกอบด้วย  กระเป๋าหนังสือจำนวน  847 ใบ และ อุปกรณ์กีฬา พระราชทาน  อีก 1 ชุด  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  ที่ทรงมีความห่วงใยต่อเด็กนักเรียน และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงาน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และ ประชาชนชาวอำเภอป่าซาง ยังความปลาบปลื้มปีติ แก่ นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังซาบซึ้งในพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อนัก เรียนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่  26  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เป็นโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห์ รับนักเรียนที่ขาดโอกาส ให้ได้รับการศึกษาแบบอยู่ประจำตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้มีความรู้สามารถ อาศัย อยู่ในสังคมระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยสามารถเป็นผู้นำ หรือ สื่อกลางระหว่างรัฐกับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ได้ ปัจจุบัน มี ข้าราชการ พนักงาน ครู จำนวน 81 คน มี นักเรียน 847 คน โรงเรียน ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ พระราชทานให้แก่ โรงเรียน สืบสาน งานตามแนวพระราชดำริ โดยจัดทำหลักสูตร ครอบคลุมวิถีชีวิต สี่ด้าน ได้แก่ จริยศึกษา , พุทธิศึกษา , พลศึกษา , หัตถศึกษา

ในปี การศึกษา 2558 โรงเรียน ได้รับเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา จาก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 500,000  บาท   ดำเนินการส่งเสริมการเรียนการสอนแก่นักเรียน ในโครงการ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง , การพัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ , การส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน และ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียน ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุน  จำนวน 4 คน  เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของ ภาครัฐ และ เอกชน โดยเข้าศึกษาต่อ ที่ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 2 คน และ ศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง และ มหาวิทยาลัยพายัพ แห่งละ 1 คน 

 

ปชส.ลำพูน ข่าว/ภาพ

Comments

comments