เชียงใหม่ ชาวนาอำเภอพร้าวเกิดผลกระทบจากความแห้งแล้งทำให้ข้าวนาปีลดปริมาณลงส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว

Share This:

นางสาวสุรีรัตน์ จอมแปง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าปัญหาของชาวนาในอำเภอพร้าว เป็นอำเภอต้นน้ำมีปัญหาเช่นกันที่ต้องยืดเวลาการปลูกออกมาและปัญหาน้ำแล้งมีผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะผลผลิตจะล้้าช้าแล้วจะมีปริมาณที่ลดลงจากเดิมที่ปกติต่อไร่จะ 650-700 กิโลกรัม แต่ปีนี้คาดจะน้อยกว่าเดิมที่จะได้ผลผลิตออกมาเพราะปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพราะบางพื้นที่ก็ไม่สามารถเพาะปลูกได้ทำให้ผลผลิตข้าวปีนี้ของอำเภอพร้าว
ซึ่งอำเภอพร้าวมีพื้นที่ปลูกนาข้าว 12,000 ไร่ ชาวนาเกือบ 800 ราย ผลผลิตกว่า 7 พันตัน มีส่วนการตลาดส่งออกไปประเทศจีน 30 % ในประเทศ 70 % โดยเป็นของสหกรณ์ผลิตข้าวถุงจำหน่ายเอง 40 และผลิตตราแอมเวย์ 30 % แต่ในปีนี้ผลผลิตที่เคยจำหน่ายได้ต้องเกิดผลกระทบต่อปริมาณที่จะลดลงและล้าช้าต่อการผลิตข้าวส่งออกและจำหน่ายในปีนี้ แต่ข้าวที่สต๊อกของปีที่แล้วยังคงเพียงพอในการส่งออกยังเมืองคุนหมิง ประเทศจีน แต่ของปีนี้อาจส่งผลกระทบต้องรอช่วงเก็บเกี่ยวว่าผลผลิตที่ได้

Comments

comments