เชียงใหม่ ชลประทานเชียงใหม่ปรับแผนรับมือภัยแล้งปี 59 แหล่งน้ำจากเชียงใหม่เข้า เขื่อนภูมิพลลดลง

Share This:

ชลประทานเชียงใหม่ปรับแผนรับมือภัยแล้งปี 59 หลังแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้ำไหลเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางลดลง โดยเฉพาะแหล่งน้ำจากเชียงใหม่เข้า เขื่อนภูมิพลลดลง

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้ปัญหาแหล่งน้ำของเขื่อน 2 แห่ง และอ่าง เก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ มีการสะสมน้ำลดลง โดยเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้้าไหลเข้าเขื่อนสะสมลดลง ขณะนี้หยุดการส่งน้้าเพื่อการเกษตร รอบที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการจัดการชลประทาน แนวโน้มปริมาณน้้าในเขื่อนเพิ่มขึ้น สถานการณ์เฝ้าระวังมีปริมาณน้ำ 30 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 11 จากความจุจริง 263 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณน้้าไหลเข้าเขื่อนเริ่มลดลงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากน้้าในเขื่อนมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ต่้ากว่าที่คาดการณ์ไว้แต่สถานการณ์ยังเป็น ปกติ มีปริมาณน้ำ 65 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 24 จากความจุจริง 265 ล้าน ลบ.ม. ส่วนอ่างเก็บน้ำ 12 แห่ง มีปริมาณน้ำต่ำกว่าร้อยละ 50 ถึง 10 แห่ง มีเพียง 2 แห่ง อ่างแม่ ตะไคร้ อ.แม่ออน ปริมาณน้ำ ร้อยละ 89 และอ่างสันหนอง อ.แม่แจ่ง ร้อยละ 86 ภาพรวมอ่างเก็บน้ำ 12 มีน้ำรวมกัน 18 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 21 จากความจุเต็มทั้งหมด 101 ล้าน ลบ.ม.
อย่างรไก็ตามสรุปสถานการณ์ภาพรวมของสถานการณ์น้้าในล้าน้้าธรรมชาติสายหลัก แม่น้้าปิง แม่น้้าแตง แม่น้้าฝาง แม่น้้าแจ่ม ปริมาณน้้าลดลงเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา น้้าท่าในล้าน้้าปิงที่ไหลลงสู่เขื่อน ภูมิพล จังหวัดตาก มีแนวโน้มลดลง ช่วงนี้การเกษตร ให้เกษตรกรใช้น้้าฝนในพื้นที่เป็นหลักจะใช้น้้าจากเขื่อน อ่างเก็บน้้าให้น้อยที่สุด เพื่อ สงวนน้้าไว้ช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนรณรงค์ให้เกษตรกรมีแหล่งเก็บน้้าเป็นของตนเองเพื่อเร่งเก็บน้้าไว้ ภาพรวมของการบริหารจัดการน้้าในบริเวณลุ่มน้้าปิง ลุ่มน้้ากก ด้านการ เกษตรในพื้นที่ชลประทานมีน้้าเพียงพอ ไม่มีรายงานปัญหาการขาดแคลนน้้า สถานการณ์เฝ้าระวัง จากสภาวะฝนที่ตกน้อยลง ทั้งนี้เตรียมดำเนินการประเมินสถานการณ์น้ำ ในของจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเดือนธันวาคมนี้ เพื่อการบริหารจัดการน้ำของปี 2559 ให้เกิดผลผระโยชน์และประหยัดมากที่สุด

Comments

comments