ลำพูน ประชาชนชาวอำเภอลี้ ร่วมกันปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

Share This:

ที่ บริเวณ บ้านผาลาดเหนือ ม.15 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนและชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำอำเภอลี้  ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน , ที่ว่าการอำเภอลี้ จัดโครงการปลูกป่า และ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในพื้นที่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  โดยมี นาย อนันตพล บุญชู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน  มี นักเรียน , ประชาชน , ผู้นำชุมชน จำนวน 300 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อ ปรับปรุง พื้นที่ป่าต้นน้ำให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบรูณ์ดังเดิม ซึ่ง ต้นไม้ที่ ประชาชน ร่วมกัน ปลูกในครั้งนี้ ได้แก่  ต้นพะยูง ต้นมะขาม ต้นสัก ต้นขุน  รวม 1,300 ต้นนาย อนันพล  บุญชู  กล่าวว่า การปลูกป่าในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ รักษาความหลากหลายของระบบนิเวศ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ และยังฟื้นฟู ปรับปรุงพื้นที่ป่าต้นน้ำให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบรูณ์ดังเดิม เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวอำเภอลี้

ด้าน นาย อุดม จันตาใหม่  นายอำเภอลี้ กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำหนดให้มีการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำปิง ,วัง , ยม ,น่าน ,แควน้อย , ป่าสัก และสะแกกรัง โดยให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และ อำเภอ รวมทั้ง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามนโยบายในการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ซึ่งมีระยะเวลาการปฎิบัติ 3 ระยะ คือ 1.ระยะเร่งด่วน ( ปี พ.ศ.2558 ) ดำเนินการปลูกป่าในห้วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2558  2. ระยะปานกลาง ( ปี พ.ศ.2559 ) ดำเนินการปลูกป่าในห้วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2559  3. ระยะยาว (  ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นไป ) ดำเนินการปลูกป่าในห้วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2560

 

ปชส. ลำพูน ข่าว/ภาพ

 

Comments

comments