เชียงใหม่ ชลประทานจัดแผนปี 59 ขอความร่วมมือเกษตรกรปลูกพืชน้ำน้อย

Share This:

ชลประทานจัดแผนปี 59 ขอความร่วมมือเกษตรกรปลูกพืชน้ำน้อย กระทบชาวนาและลดหรืองดการเลี้ยงปลาในกระชัง หลังน้ำต้นทุนในเขื่อนและอ่าง ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำรองรับหลักน้ำอุปโภคบริโภค

ชลประทานเชียงใหม่ ได้จัดการแผนรองรับการใช้น้ำปี 2559 หลังจากปริมาณน้ำเข้าเขื่อนใหญ่ 2 แห่งและอ่างเก็บน้ำ 12 แห่งน้อยกว่าตามที่คาดการณ์ไว้ นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าคาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุนวันี่ 1 มกราคม 2559 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จะเหลือน้ำต้นทุน 33 % ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จะเหลือน้ำต้นทุน 20 % เจ้าหน้าที่ชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมมูลของเกษตรกรปลูกพืชเพื่อทำการแยกชนิดและแยกประเภทพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งและงดการปลูกเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำปี 2559 แจ้งข้อมูลให้กับเกษตรกรรับทราบเพื่อได้มีการวางแผนและดำเนินการหาอาชีพเสริมในช่วงงดการเพาะปลูกลง
อย่างไรก็ตามในปีหน้าต้องขอความร่วมมืองดหรือลดการเลี้ยงปลาในกระชังตลอดแนวแม่น้ำปิง หลังจากปริมาณน้ำที่จะระบายมาเพื่อช่วยเหลือไม่เพียงพอ ซึ่งต้อรักษาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและ รักษาระบบนิเวศของแม่น้ำปิง เป็นหลักทำให้บางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำจากระบบชลประทานและแม่น้ำปิง โดยเตรียมดำเนินการการจ้างแรงงาน และการจ้างเหมากลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้ำ ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้้ำชลประทาน จัดมาตรการเสริมการให้ความช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง ในเขตชลประทาน ปี 2559

Comments

comments