เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

Share This:

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดโครงการวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 11 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ปฏิบัติงาน มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ พร้อมด้วยคุณธรรม-จริยธรรมประจำใจ สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ โครงการวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นที่ 11 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม ๒๕๕๘ และมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 80 คน โดยมี พระมหาประเทือง สิริคุตโต วัดบางไผ่พระอารามหลวง, คณะอาจารย์ถิระดา หยกน้ำเงิน และอาจารย์มนัส บูรณชัยสิทธิ์ เป็นวิทยากร

วิชัย  ทาเปรียว รายงาน2

Comments

comments