ลำพูน ทีมไทยแลนด์จังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายของ คสช.

Share This:

นายณรงค์   อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และคณะทำงานทีมไทยแลนด์จังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายของ คสช. นโยบายของรัฐบาล และ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการดำเนินงานงบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน โครงการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ( ตำบลละ 5ล้านบาท ) โครงการตามแผนปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปี งบประมาณ 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เน้นย้ำในเรื่องการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความสามัคคีปรองดอง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบล ละ 5 ล้านบาท) ขณะนี้ได้มีการ เสนอโครงการ ขออนุมัติเบื้องต้น รวม 729 โครงการ เป็นเงิน 235.6 ล้านบาทเศษ ส่วนงบยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้รับจัดสรร 197.6 ล้านบาทเศษ และ งบอุดหนุนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณ 363 ล้านบาท สำหรับ ที่ อ.ลี้ ได้เสนอโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบล ละ 5 ล้านบาท) รวม 122 โครงการ เป็นเงิน 37.7 ล้านบาทเศษ โดยให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องทุกโครงการ และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2558

ตอนบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และ คณะทีมไทยแลนด์จังหวัดลำพูน ได้ไปติดตามความเตรียมพร้อมในการดำเนินงาน ตามโครงการดังกล่าว ในอำเภอลี้ทุกตำบล โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ไปเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการน้ำลี้ ที่ ฝายสบห้วยอ้าย ม.7 ต.ลี้ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุกทกภัยและแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยมีระบบเก็บกักน้ำไว้ที่แก้มลิง ที่บริเวณเหมืองบ้านปู ซึ่งเป็นเหมืองถ่านหินเก่า มีการใช้ระบบทดน้ำจากลำนำลี้มากักเก็บไว้ และ ระบายไปน้ำไปยังพื้นที่เกษตรในหน้าแล้ง จึงเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดน้ำที่ดีอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน จากนั้นได้ไปเยี่ยมชม โครงการขุดลอกห้วยแม่แวน ม.1 ต.ลี้ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และได้ไปเยี่ยมชม โครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานทางเลือก ของ เทศบาลตำบลวังดิน ซึ่งนำขยะพลาสติกมากำจัด ได้ผลผลิตเป็นน้ำมันต่างๆ และกำจัดขยะอินทรีย์ต่างๆได้ผลผลิตเป็นก๊าซหุงต้ม ซึ่งช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ ได้อีกด้วย

 

ปชส.ลำพูน ข่าว/ภาพ

Comments

comments