ลำพูน อปท.และสสส. ลำพูนพัฒนา ศักยภาพ เด็กปฐมวัย

Share This:

ขับเคลื่อนการพัฒนา ศักยภาพ เด็กปฐมวัย ให้ มีความพร้อม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติ ในอนาคต 

ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลำพูนได้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานเสริมสร้างพลังเครือข่าย การขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย โดยมี นาย ณรงค์  อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน การลงนาม  มีผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 30 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

             นางสมจิต  เกียรติวัฒนเจริญ ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า ในกลุ่มเด็กปฐมวัย ( วัยแรกเกิดถึง 5 ปี ) เป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว สามารถพัฒนาตามศักยภาพอย่างเต็มที่ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจปัญญาและทักษะฝีมือเพื่อให้เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และเมื่อเติบโตขึ้นจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความมั่นคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์

เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนระบบกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย มีการทำงานที่เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดลำพูน จึงได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานเสริมสร้างพลังเครือข่ายการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัย ระหว่างจังหวัดลำพูน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 แห่ง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)   เพื่อมุ่งพัฒนาให้เกิดระบบการดูแลส่งเสริมเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมในทุกด้านโดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหน่วยในการขับเคลื่อน  และ ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ บุคคล การบริหารจัดการ โครงการสร้างพื้นฐานงบประมาณ ตามความพร้อมของแต่ละฝ่าย  มุ่งพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และ สนับสนุนการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการวิจัย ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง

 

ปชส.ลำพูน ข่าว/ภาพ

Comments

comments