เชียงใหม่ เขื่อนแม่กวงต้องระบายน้ำช่วยนาข้าวที่กำลังตั้งท้อง ลดผลกระทบข้าวแห้งตาย

Share This:

เขื่อนแม่กวงต้องระบายน้ำช่วยนาข้าวที่กำลังตั้งท้อง ลดผลกระทบข้าวแห้งตาย ขณะเดียวกันเตรียมปรับแผนการใช้น้ำในภาพรวมเผยแพร่ 19 ตค.นี้ให้ประชาชนรับทราบ

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่าหลังจากชาวนา เขื่อนแม่กวงอุดมธาราจัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC) ที่ประชุมมีมติส่งน้ำให้พื้นที่นาปี เนื่องจากพื้นที่ไม่มีฝนตกเพียงพอและเป็นช่วงข้าวเริ่มตั้งท้อง โดยที่ประชุมขอสนับสนุนน้ำจากเขื่อนประมาณ10 ล้าน ลบ.ม.เริ่มตั้งแต่ 10 ตค.-24 ตค.58. เป็นเวลา 14 วันเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำไม่ให้ข้าวที่กำลังเติบดตได้รับผลกระทบ โดยจะมีพื้นที่ได้รับน้ำ อ.ดอยสะเก็ด อ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่ อ.บ้านธิ อ.เมือง จ. ลำพูน

ปริมาณน้ำล่าสุดของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด มีปริมาณน้ำ 34.32ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 13.05 % เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 67.41 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 24.44 % เนื่องจากในฤดูแล้ง ปี 2558/59 สำนักงานชลประทานที่ 1 (เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล) ไม่สามารถจัดสรรน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของฝาย/ปตร./ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรงดผันน้ำ/สูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูก โดยจะเปิดรับน้ำเฉพาะการอุปโภคบริโภคและไม้ยืนต้นเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ สำหรับฝายและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในแม่น้ำปิง (จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทำปฏิทินการรับน้ำส่งให้สำนักงานชลประทานที่ 1 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 และสำนักงานชลประทานที่ 1 จะจัดทำแผนการรับน้ำในภาพรวม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2558

Comments

comments