เชียงใหม่ ฝนตกติกต่อกัน 2 วันน้ำไหลเข้าน้อยมากต้องรอการประเมินบริหารจัดการน้ำใหม่

Share This:

ชลประทานเชียงใหม่สรุปปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง ขณะฝนตกติกต่อกัน 2 วันน้ำไหลเข้าน้อยมากต้องรอการประเมินบริหารจัดการน้ำใหม่

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สรุป ดเมื่อ 12 ต.ค. 2558 ปริมาณการสะสมน้ำเข้าเขื่อนและการระบายน้ำ ของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อแม่กวงอุดมธารา ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึง เมื่อวานนี้ 12 ตุลาคม 2558
เขื่อนแม่กวงอุดมธาราปริมาณปน้ำสะสม ไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. 39.75 ก.ค. 4.35 ส.ค. 15.55 ก.ย. และ 9.83 ต.ค. 4.748 ขณะเดียวกันมีการระบายน้ำ ม.ค.-ก.ย. 50.31 ก.ค. 7.42 ส.ค. 11.28 ก.ย. 9.73และ ต.ค. 2.075 ปริมาณน้ำ 34.392 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 13 % ฝกเมื่อวานนำไหลเข้าเขื่อนแม่กวง 0.433 ล้าน ลบ.ม.แต่มีการระบายน้ำออก 0.342 ล้าน ลบ.ม.
ส่วนเขื่อนแม่งัดอุดมธารา มีปริมาณน้ำสะสมไหลเข้าตั้งม.ค.-ก.ย. 57.19 ก.ค. 7.25 ส.ค. 19.72 ก.ย. 11.88 และต.ค. 5.074 ส่วนการระบายน้ำออก ม.ค.-ก.ย. 173.58 ก.ค. 16.69 ส.ค. 10.23 ก.ย. 9.07 และ ต.ค. 3.01 ส่วนปริมาณน้ำล่สุด 67.637 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 25 % มีน้ำไหลเข้า 378,816 ลบ.ม และน้ำระบายออก 148,816 ลบ.ม. จากสถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งสองแห่งต่ำกว่าปริมาณที่คาดการณ์ไว้ หลังจากมีฝนตกลงมาติกต่อกัน 2 วันตลอดทั้งวันและทั้งคืน ไม่ได้เพิ่มปริมาณน้ำของเขื่อน ส่งผลให้ต้องมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อประเมินสถานการณ์จากนี้ไปจนถึง 1 มกราคม

Comments

comments