ลำพูน ผวจ.ลำพูน ขอให้ ทุกอำเภอ พิจารณา ทบทวนโครงการที่ จะดำเนินการ

Share This:

ผวจ.ลำพูน ขอให้ ทุกอำเภอ พิจารณา ทบทวนโครงการที่ จะดำเนินการ ตามมาตรการ ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบล ละ 5 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินงาน เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อ ประชาชน

 

นาย ณรงค์  อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5 / 2558 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบ และชี้แจงรายละเอียด โครงการต่างๆ ในแต่ละอำเภอ ซึ่ง โครงการ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบล ละ 5 ล้านบาท เป็นโครงการ ที่มุ่งแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน ในหมู่บ้าน ต่าง ๆ มุ่งสร้างแรงงานให้แก่ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย ได้มีงานทำ และ มีรายได้ ทั้ง ให้ประชานชน มี สิ่งสาธารณประโยชน์ ตามความต้องการของประชาชน แต่ละหมู่บ้าน ขณะนี้ จังหวัดลำพูน ได้มีการ เสนอโครงการ ขออนุมัติเบื้องต้น รวม 729 โครงการ เป็นเงิน 235.6 ล้านบาทเศษ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การดำเนิน โครงการ ตามมาตรการ ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ๆ ละ 5 ล้านบาท รัฐบาลมุ่งหวัง เสริมสร้างความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น มุ่งให้เกิดการจ้างแรงงาน ในท้องถิ่น หมู่บ้าน ตำบล ฉะนั้น จึงควร ใช้แรงงาน ในพื้นที่ เป็น อันดับแรก ซึ่งโครงการต่างๆ ที่แต่ละอำเภอเสนอมานั้น ได้ตรวจสอบแล้วส่วนมากจะเป็นโครงการสร้างถนน , ปรับปรุงภูมิทัศน์ ,การก่อสร้างศาลาการเปรียญ เป็นต้น ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เน้นย้ำให้ แต่ละอำเภอ กลับไปทบทวนโครงการต่างๆ โดยเฉพาะ ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน และ สิ่งจำเป็น เช่น การส่งเสริมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำสำหรับ การเกษตร , น้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค ของประชาขน , การส่งเสริมอาชีพของประชาชน และ การสนับสนุนโครงการพระราชดำริในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่ง อำเภอเมือง มีโครงการที่นำเสนอ ทั้งหมด  7    โครงการ  และ นำกลับไปทบทวน  2  โครงการ ,  อำเภอลี้ นำเสนอ  10  โครงการ นำกลับไปทบทวน  1 โครงการ  , อำเภอแม่ทา มีทั้งหมด  2  โครงการ และ นำกลับไปทบทวน 1  โครงการ  , อำเภอเวียงหนองล่อง มีทั้งหมด  13  โครงการ และ นำกลับไปทบทวน  1 โครงการ  ,อำเภอป่าซาง มีทั้งหมด   13โครงการ และนำกลับไปทบทวน  13 โครงการ  , อำเภอทุ่งหัวช้าง มีทั้งหมด  14  โครงการ ,อำเภอบ้านโฮ่ง มีทั้งหมด   18   โครงการ และนำกลับไปทบทวน  13  โครงการ   ซึ่ง หากโครงการใด เป็น โครงการที่สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาล ก็ขอให้แต่ละอำเภอนำข้อมูล และ ประโยชน์ของของประชาชน ที่ได้รับ ในแต่ละโครงการ ส่ง ให้แก่จังหวัด เพื่อ จะได้ประเมิน การดำเนินงาน ของโครงการ ต่อไป 

 

ปชส.ลำพูน ข่าว/ภาพ

Comments

comments