ลำพูน มุ่งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งดำเนินการด้วยความโปร่งใส

Share This:

ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนาย ณรงค์  อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

                 จากการที่ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ โดยในปี 2557 ได้คะแนนเพียงร้อยละ 38 ดังนั้น เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย ส่งผลไทยประเทศไทยมีภาพลักษณ์คอร์รัปชันที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายเพิ่มค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทยให้ได้คะแนนร้อยละ 45 ในปี 2559 และร้อยละ 50 ในปี 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2560 ซึ่งได้กำหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริต ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

             ในปีงบประมาณ 2558 ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย เทศบาลตำบล จำนวน 38 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 18 แห่ง รวมทั้งสิ้น 56 แห่ง โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักการและแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             ทั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559

           ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดมุ่งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดทำโครงการต่างๆ โดยมุ่งแก้ไขปัญหาเดือนร้อนของประชาชน ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการ ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายและให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสอย่างแท้จริง

 

ปชส.ลำพูน ข่าว/ภาพ

Comments

comments