เชียงใหม่ เทศบาลท่าศาลาเปิดโรงเรียนเกษียณวัยรุ่นแรกจัดกิจกรรนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุในพื้น

Share This:

เชียงใหม่เทศบาลตำบลท่าศาลาเปิดโรงเรียนเกษียณวัยรุ่นแรกเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้และสถานที่จัดกิจกรรนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่และสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาให้เกิดขึ้นในชุมชนนอกจากนี้ให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ลดปัญหาด้านสุขภาพโดยมีผู้สูงอายุเข้าเรียนกว่า 70 คน

-นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศาลา เปิดโรงเรียนเกษียณวัยรุ่นที่ 1 โดยใช้ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่าศาลา ให้ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และประกอบกิจกรรม ที่เหมาะสมกับวัยเดือนล่ะ 2 ครั้งหรือทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ รวม 17 ครั้ง ตลอดหลักสูตรเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ทักษะการดูแลสุขภาพกายและใจด้วยตนเองและร่วมกิจกรรมสร้างสรรที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุรวมทั้งมีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุขในกิจกรรมวันแรกผู้สูงอายุทั้งหมดแต่งตัวด้วยชุดนักเรียนย้อนวัยและมีการร้องเพลงประกอบการเต้นสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากหลังจากนี้นักเรียนเกษียณวัยทั้งหมดได้รับฟังธรรมบรรยายเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตจากพระครูในฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณโณเจ้าสำนักสงฆ์สันติสุข ตำบลเหมืองผ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

-ด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศาลา เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียนเกษียณวัยตำบลท่าศาลาว่าให้เป็นศูนย์เรียนรู้และสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่และสร้างสังคมผู้สูงอายุในตำบลท่าศาลาให้สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลท่าศาลามีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาให้เกิดขึ้นในชุมชนนอกจากนี้ให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ลดปัญหาด้านสุขภาพ และมีทักษะในการดำเนินชีวิต โดยมีผู้สูงอายุสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนดังกล่าวรวม 70 คนโดยตำบลท่าศาลามีผู้สูงอายุทั้งหมด 1,110 คนจากประชาการ 6,600 คนหรือคิดเป็นร้อยล่ะ 18 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีขึ้น

Comments

comments