ลำพูน มุ่งควบคุมร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา

Share This:

 นาย  เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2558 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อควบคุมการเข้าถึง การโฆษณา และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน

          สถานการณ์เกี่ยวกับร้านค้าและการเฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558 พบว่ามีร้านจำหน่ายบุหรี่และสุรา รวม 4,164 ร้าน ส่วนใหญ่อยู่ใน อ.เมืองลำพูน จำนวน 1,588 ร้าน จากการตรวจของเจ้าหน้าที่ จำนวน 3,212 ร้าน พบว่ามีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 3 ร้าน ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาติ 15 ร้าน ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการชิงโชค 5 ร้าน ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามขาย ( สถานีบริการน้ำมัน/สวนสาธารณะของทางราชการ ) 4 แห่ง การโฆษณาผิดฎกหมาย 9 แห่ง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามดื่มตรวจพบ 59 แห่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับผู้กระทำผิดตามฎกหมายทุกราย ทางด้านสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดลำพูนได้ตรวจร้านจำหน่ายสุรา รวม 1,852 ร้าน ได้ดำเนินคดีร้านค้าที่กระทำผิด 40 ราย

           ด้านการรณรงค์เพื่อลดการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดลำพูนได้ส่งเสริมให้หมู่บ้านปลอดเหล้าในงานศพ  ที่ผ่านมาหลายหมู่บ้านได้ตระหนักถึงความสำคัญเข้าร่วมรณรงค์ดังกล่าว จากหมู่บ้าน จำนวน 575 หมู่บ้าน สามารถรณรงค์ได้ผล 443 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 77 ได้ให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดนักดื่มหน้าใหม่ โดยอบรมนักเรียนระดับมัธยมและอาชีวศึกษา 5 แห่ง จำนวน 200 คน เพื่อให้เป็นแกนนำในการรณรงค์เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่บ้านและชุมชน

          นอกจากนี้สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาการแข่งรถยนต์และจักรยานยนต์ในทางหลวงและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ซึ่งมุ่งปฎิรูปและจัดระเบียบสังคมเพื่อระงับและป้องกันการกระทำที่มีผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม จังหวัดก็ได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวโดยให้แต่ละอำเภอได้กำหนดสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว โดยให้หารือกับประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล ซึ่งมีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าควรจะห่างจากสถานศึกษาเพียงใด

 

ปชส.ลำพูน ข่าว/ภาพ

Comments

comments