ลำพูน ร่วมบูรณาการร่วมกันของส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำ ภัยแล้ง

Share This:

ลำพูน ร่วม บูรณาการร่วมกันของส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำ ภัยแล้งและหาแนวทาง ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดลำพูน ในช่วงหน้าแล้ง ปี 2559

ที่ ห้องประชุม สำนักงาน โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุม ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ที่ เกี่ยวข้อง ในการ ป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของจังหวัดลำพูน โดยมีการประเมิน สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำ และ หามาตรการ เพื่อ ป้องกันปัญหา เมื่อเกิดภัยแล้งนาย สิรวิชณ์ ก่ออิฐ ผอ. โครงการชลประทานลำพูน และ คณะ ได้รายงานสถานการณ์ ปริมาณน้ำ ของจังหวัดลำพูน ในปี 2558 พบว่า แหล่งเก็บกักน้ำ ขนาดกลาง ในจังหวัดลำพูน มีปริมาณ น้ำไม่ถึงร้อยละ 50 ของ ความจุ โดยแบ่งเป็น อ่างเก็บน้ำ แม่สาน มีความจุ 16 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ มีปริมาณน้ำ 0.84 ล้านลูกบาศก์เมตร , อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ มีความจุ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ มีปริมาณน้ำ 2.19 ล้านลูกบาศก์เมตร , อ่างเก็บน้ำ แม่ธิ มีความจุ 5.50 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ มีปริมาณน้ำ 2.47 ล้านลูกบาศก์เมตร และ อ่างเก็บน้ำแม่เมย มี ความจุ 3.60 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ มีปริมาณน้ำ 0.82 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วน แหล่งเก็บกักน้ำ ขนาดใหญ่ ที่ จัดสรร น้ำให้จังหวัดลำพูน ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และ เขื่อนแม่
กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ ไม่ถึง ร้อยละ 50 ของความจุ เช่นกันในการดำเนิน การป้องกันปัญหา ในเบื้องต้น โครงการชลประทานลำพูน ได้จัดเตรียม เครื่องสูบน้ำ ไว้จำนวน 15 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การทำเกษตร 9,020 ไร่ พร้อมทั้งได้เตรียม รถบรรทุกน้ำกรณีฉุกเฉิน ความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ส่วนการเตรียมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง จะมีการสร้างฝายกระสอบทราย ในลำน้ำ จำนวน 28 แห่ง ซึ่งสามารถช่วยเหลือ พื้นที่ ทำการเกษตร 7,705 ไร่

ด้านมาตรการ ควบคุมและ บริหารจัดการน้ำ ระยะยาว ในหน้าแล้ง ปี 2558 – 2559 ได้แก่ การขอความร่วมมือ จาก เกษตรกร งดผันน้ำ / สูบน้ำ เข้าพื้นที่การเกษตร หรือ สูบน้ำใน ปริมาณที่จำเป็น เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ ส่วน เกษตรกร ที่ปลูกพืช ที่ใช้น้ำ ในการเพาะเลี้ยงปริมาณ มาก อาทิ ข้าว , ข้าวโพด นั้น หน่วย งานสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ได้ ขอความร่วมมือ ให้ผู้ปลูก พิจารณา ความพร้อม ของแหล่งน้ำในพื้นที่ ว่า เพียงพอ สำหรับ พืชหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยง / ความเสียหาย ที่จะเกิดต่อ พืช หาก พื้นที่ใด มีแหล่งน้ำไม่ เพียงพอ ควรจะปลูกพืช ที่ใช้น้ำน้อยแทน ส่วนเกษตร ที่มีแหล่งน้ำ เป็นของตนเอง อาทิ น้ำจากบ่อเก่า หรือ สระน้ำ ขอให้เกษตรกร เก็บกักน้ำให้เพียงพอสำหรับทำการเกษตร ในการ ช่วยเหลือ เบื้องต้น ขณะนี้ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน จะ จัดเจ้าหน้าที่เข้า ไป ช่วยในการปรับปรุง คุณภาพของดิน ในพื้นที่การเกษตร ให้สามารถ กักเก็บความชุ่มชื้นได้มากขึ้น และ จะ มีการขุด บ่อ เก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 60 บ่อ ในพื้นที่การเกษตร ที่ มีความจำเป็นเร่งด่วนด้วย
ในด้านการทำประมง ในแหล่งน้ำสาธารณะ ได้ มีการขอความร่วมมือ ให้เกษตรกร งด การเลี้ยงปลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 เมษายน 2559 เพื่อ ป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสีย อัน เนื่องมาจากไม่มีกระแสน้ำไหลมามาเจือจาง สิ่งปฏิกูลจากตัวปลา ส่วน เกษตรกร ที่เลี้ยงมาก่อนหน้านี้ ขอให้ เร่ง จับปลาเพื่อ จำหน่าย ในช่วงเดือน ธันวาคม 2558 – มกราคม 2559 ส่วน รักษา คุณภาพในแม่น้ำกวง นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ มอบหมายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มี แม่น้ำกวงไหลผ่าน ให้ ร่วมกัน ดูแล และ เก็บวัชพืช ที่อยู่ในน้ำ รวมถึง ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง กลุ่ม อาสาสมัครภาคประชาชน ในการ ดูแลรักษา แม่น้ำกวง
ส่วนการหาแหล่งน้ำ สำรอง เพื่อ เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง นั้น จะ มีการสำรวจ พื้นที่ ที่มีความเสี่ยง และ จะ มีการหาแหล่งน้ำ จาก เอกชน อาทิ แหล่งน้ำที่เกิดจากการขุดทราย เป็นต้น ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้น กรประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ ไป สำรวจ ปริมาณน้ำ บริเวณ อ่างเก็บน้ำแม่สาร ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน ซึ่ง ขณะนี้ มีปริมาณ น้ำ ไม่ถึงร้อยละ 50 ของ ปริมาณ ความจุอ่าง ซึ่ง อ่างเก็บน้ำ แม่สาน มีความจุ 16 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ มีปริมาณน้ำ 0.84 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

ปชส.ลำพูน ข่าว/ภาพ

Comments

comments