เชียงใหม่ กรมการขนส่งทางบก ขยายอายุใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ชนิดชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี

Share This:

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ ฝากประชาสัมพันธ์ จากกรมการขนส่งทางบก ขยายอายุใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ชนิดชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี โดยสามารถขอเปลี่ยนเป็นชนิดส่วนบุคคลได้ตั้งแต่ครบ 1 ปีขึ้นไป มีผลบังคับใช้กับผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่มาตั้งแต่ 23 มีนาคม 2558 ในอัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท เท่าเดิม ทั้งนี้ภายหลังผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมตามอายุใบอนุญาตเป็น 200 บาท

Comments

comments