เชียงใหม่ อบต.ดอนแก้ว พลังภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างตำบลดอนแก้วน่าอยู่

Share This:

ที่ห้องประชุม อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่     นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กล่าวว่าได้จัดประชุมกลุ่มภาคีเครือข่ายตำบลดอนแก้วเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่ภาคีเครือข่าย และผู้นำชุมชน ในการบริการประชาชนแบบองค์รวม และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยกำหนดให้มีการประชุมในทุกๆวันที่ 15 ของทุกเดือน หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนไปในวันทำการถัดไปในที่ประชุมแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารหน่วยงานราชการในพื้นที่ฝ่ายปกครองท้องที่ และภาคีเครือข่ายตำบลดอนแก้ว ซึ่งประกอบด้วยพระครูสุนทรพัฒนสิทธิ์  เจ้าคณะตำบลดอนแก้ว เจ้าอาวาสวัดพระนอนหน่วยงานราชการในพื้นที่ จำนวน 25 แห่ง ร.ต.พงศักดิ์  เงินปิง  กำนันตำบลดอนแก้วนางพชรา  เงินปิง  ประธานกลุ่มแม่บ้านนายอานนท์  กันทะ  ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนแก้วนายพิพัฒน์  อินเหลา  ประธานอาสาสมัคร (อสม.)นายอิ่นแก้ว  บุญสูง  ประธานสภาวัฒนธรรมนายประพันธ์  จอมนวล  ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลตำบลดอนแก้วคณะผู้บริหารของ อบต. นำโดย นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้วสภา อบต. นำโดย นายฉัตรมงคล  ชัยวงค์  ประธานสภา

นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กล่าวอีกว่าเมื่อแต่ละองค์กร หรือกลุ่มภาคีมีเรื่องปรึกษาหารือ หรือเรื่องแจ้งให้ทราบ หรือประเด็นที่จำต้องขอความร่วมมือ ร่วมใจช่วยกันแก้ปัญหา ก็จะแจ้งมายังสำนักปลัด อบต.ดอนแก้ว งานบริหารงานทั่วไป เพื่อนำเข้าวาระการประชุมประโยชน์จากการประชุมภาคีเครือข่ายตำบลดอนแก้วทุกกลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่หน่วยงานราชการ ฝ่ายปกครองท้องที่ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคมได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิด ความสัมพันธ์ฉันญาติมิตร ทำให้เกิดความรักความสามัคคีในตำบลได้มีส่วนร่วมส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของอำเภอ จังหวัด และของรัฐบาล เช่นโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจในฐานรากตำบลละ 5 ล้าน ปัญหายาเสพติด ปัญหาหมอกควัน เป็นต้นได้มีโอกาสบูรณาการแผนพัฒนาร่วมกันเป็นโอกาสที่ดี สำหรับการแจ้งเตือนสาธารณที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเป็นโอกาสแบ่งปันความรู้ เพื่อที่จะได้แจ้งข้อราชการ หรือนโยบายเร่งด่วนของแต่ละกระทรวง ของแต่ละภาคีสำหรับในส่วนของ อบต. ได้มีโอกาสรายงานผลดำเนินงานที่ประชาชนร้องขอ หรือรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ เพื่อการขยายข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกเครือข่าย

 

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน ข่าว/ภาพ

Comments

comments