เชียงใหม่ เรียกนอภ.สรก.เกี่ยวข้องสั่งจัดระเบียบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยทุกรูปแบบ

Share This:

เชียงใหม่เรียก นอภ.สรก.เกี่ยวข้องสั่งจัดระเบียบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยทุกรูปแบบหวั่นเกิดปัญหาซ้ำรอย zipline ที่นักท่องเที่ยวดับ เพื่อทำมาตรฐานรองรับให้ถูก
ต้องปลอดภัยเต็มที่
หลังจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งจัดระเบียบกิจกรรมผจญภัยและการให้บริการ ของแต่ละจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงบ่ายของวันนี้ส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกนายอำเภอและ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ประชุมติดตามแก้ไขและจัดระเบียบทำมาตรฐานกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยทุกรูปแบบ ไม่เฉพาะแค่ zipline โดยมีนาบพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผจว.เชียงใหม่เป็นประธาน หลังจากเกิดปัญหานักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิต จากการร่วมกิจกรรมโหนสลิง ทำให้จังหวัดต้องตรวจสอบกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยทั้งหมดเกรงจะเกิด ปัญหาซ้ำรอย เพื่อร่วมกันกำหนดเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในด้านการท่องเที่ยว ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ ได้กำชับย้ำก่อนหน้านี้ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้น กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมาก จึงเป็นโอกาสในการจัดระเบียบการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยทั้งหมดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีความเชื่อมั่นในทุกกิจกรรม
โดยจะพิจารณาทั้งการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย การขออนุญาตเข้าทำกิจกรรมในป่า การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและการกำกับดูแล จากนี้วันที่ 25 ต.ค.ทางตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่จะเรียกประชุมผู้ประกอบการภาคเอกชน และเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการ อีกด้านหนึ่งด้วย

ตามที่นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้ปรากฎเป็นข่าวตามสื่อมวลชนแขนงต่างๆว่า มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยได้ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิตหรือบาดเจ็บในการเล่นเครื่องเล่นต่างๆที่มีผู้ให้บริการในพื้นที่ เช่น สนามยิงปืน กระเช้าลอยฟ้า สนามขับรถแข่ง เรือสกี พารามอเตอร์ รอกโหนตัวหรือบั้นจี้จั๊ม ปีนเขา หรือ กรณีเรือ รถรับจ้างบริการนักท่องเที่ยวที่พนักงานขับรถ เรือประมาทหรือไม่ได้มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถ หรือเรือ ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น รวมถึงเส้นทางการเดินทางท่อง เที่ยวที่เสี่ยงภัย/เสี่ยงอุบัติเหตุให้ได้รับการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย นั้นเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่และความมั่นใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งช่วงปกติและช่วงฤดูการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม การท่องเที่ยวไทย ซึ่งมีผลสำคัญต่อรายได้เศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้
1.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดเพื่อสำรวจตรวจสอบว่าในพื้นที่ที่มีบริการนักท่องเที่ยวลักษณะแบบใดและเครื่องเล่นหรือสถานบริการนักท่องเที่ยวเหล่านั้น มีระเบียบ กฎหมายควบคุมให้เกิดความปลอดภัยหรือไม่หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่

2.จัดประชุมเชิญเจ้าของสถานบริการท่องเที่ยวดังกล่าว พร้อมเชิญประธานหอการค้า/ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมาประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งขอความมือให้เจ้าของผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวได้ปฎิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร/กฎหมายการ รักษาความสะอาด/กฎหมายควบคุมการจำหน่ายสุรา/กฎหมายสถานบริการ ฯลฯโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุ หากเจ้าของหรือผู้ให้บริการรายใดไม่ให้ความร่วมมือหรือปล่อย ปละละเลยไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายก็ให้ใช้มาตรการทางปกครองที่กฎหมายให้อำนาจไว้ เช่น การระงับใช้ใบอนุญาตหรือสั่งปิดสถานการบริการตามกำหนดเวลา เป็นต้น

3. จัดชุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร รวมถึงผู้ปกครองท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เพราะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เช่นเจ้าหน้าที่ ตำรวจ/สาธารณสุข/โยธาธิการ/อุตสาหกรรม/แรงงาน/ขนส่ง/กรมเจ้าท่าฯลฯ ออกไปตรวจตราสถานบริการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นระยะๆด้วย

4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ชี้แจงในทุกช่องทาง เพื่อให้ทั้งเจ้าของสถานบริการท่องเที่ยว หรือผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีจิตสำนึกในการให้ความร่วม มือ และระมัดระวังในการใช้เครื่องเล่นหรือใช้บริการท่องเที่ยวด้วยความระมัดระวังไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว หรือรายได้ผลกำไร จนไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น

5. ประเทศไทยกำลังจะเข้าฤดูการท่องเที่ยวไทย ขอให้จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แขวงการทางฯ ทางหลวงชนบท องค์กรปกครองท้องถิ่น สำรวจ ตรวจสอบเส้น ทางการเดินทางท่องเที่ยวที่เสี่ยงภัย/เสี่ยงอุบัติเหตุ/เสี่ยงอาชญากรรมให้ได้รับการแก้ไข ซ่อมแซม และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

6. การกำหนดมาตรการอื่นๆ ที่มีผลส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น เน้นย้ำให้ อปท. ดำเนินการ เรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของพื้นที่ท่องเที่ยว/การเตรียมความพร้อมของเครื่องป้องกันอุบัติเหตุและสาธารณภัย มีการจัดทำป้ายบอกทางหรือป้ายบอกพื้นที่เสี่ยงฯลฯ

 

ภาณุเมศ ตันรักษา ข่าว/ภาพ

Comments

comments