ลำพูน เรือนจำจังหวัดลำพูน จัดโครงการ พัฒนาจิตใจ ผู้ต้องขัง หลักสูตร สัคคสาสมา

Share This:

ที่เรือนจำจังหวัดลำพูน ผู้ต้องขัง ชาย และ หญิง จำนวน 200 คน ได้ เข้าร่วม โครงการ พัฒนาจิตใจ ผู้ต้องขัง หลักสูตร สัคคสาสมาธิ ซึ่ง เรือนจำจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดขึ้น โดยมี นายณรงค์  อ่อนสอาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดโครงการ มีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม –  20 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้ผู้ต้องขัง ได้ มีโอกาสปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา และ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส ที่ ทรง เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

นาง วณิชชา  ฉ่ำเฉลิม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน กล่าวว่า  เรือนจำจังหวัดลำพูน มีเป้าหมายให้ ผู้ต้องขัง ที่พ้นโทษ ออกไป จากเรือนจำ สามารถ กลับ ไปใช้ชีวิต ได้อย่างปกติ เป็นพลเมืองดีของสังคม จึง ได้ ประสาน ขอรับการ สนับสนุน การดำเนินโครงการ พัฒนาจิตใจ ผู้ต้องขัง หลักสูตร สัคคสาสมาธิ โดยมี ดร. พระมหาสกุล มหาวีโร เจ้าอาวาสวัดผ้าขาว จ.เชียงใหม่ , นายเสรี  แสงจันทร์ จัดการเขต ผู้จัดการเขตสถาบันพลังจิตตานุภาพ ภาคเหนือ และ ครูฝึก จาก สถาบัน จิตตานุภาพ มาอบรม ให้ความรู้ ตามหลัก  ของ พระธรรมมงคลญาณ (  หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธะโร ) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ซึ่ง มีหลักคำสอน การปฏิบัติสมาธิ ที่ คนทุกเพศ ทุกวัย สามารถ  เรียนรู้ ฝึกฝน ได้ง่าย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การฝึกปฏิบัติสมาธิ ถือเป็นการฝึกจิต ที่ดี ที่จะช่วย ให้มนุษย์เรา ได้ คิด ทบทวน ในสิ่งที่เคยปฏิบัติ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ที่ จะพ้นโทษไป ซึ่ง หาก ผู้ต้องขัง ได้ ฝึกสมาธิ และ ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา แล้ว จะทำให้มีจิตใจสงบยิ่งขึ้น เมื่อถึงเวลาพ้นโทษ  จะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ จิตไปเป็น แนวทาง วางแผนการใช้ชีวิต กับ ครอบครัวญาติพี่น้อง  อย่างมีความสุข ปฏิบัติตนเป็น พลเมืองที่ดี ของประเทศชาติ สืบไป

 

ปชส.ลำพูน ข่าว/ภาพ

Comments

comments