เชียงใหม่ รองผู้ว่าเชียงใหม่ประธานประกอบพิธีอัญเชิญองค์ ร.5 ประดิษฐานอ.ไชยปราการ

Share This:

นายมงคล  สุกใส  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานอัญเชิญรูปหล่อองค์สมเดชพระปิยะมหาราชรัชกาลที่ 5 ตั้งประดิษยฐานหน้าที่ว่าการอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นที่สักการบูชาเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ ประชาชน เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และสร้างความสำนึกในบุญคุณความงามความดีของพระองค์ท่านที่ได้สร้างหลายสิ่งอย่างให้กับคนไทยและประเทศชาติและยังเป็นสิ่งที่ประชาชนยังเคารพนับถือพระองค์ท่านอยู่ ทางข้าราชการและประชาชนได้ร่วมกันจัดสร้างให้ใว้เป็นที่สักการะโดยประดิษย์ฐานใว้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้ทางนายมงคล  สุกใส  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับหน้าที่มาทำการเป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และทางทหารกองกำลังผาเมืองโดยกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง และ ทหารศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมทำพิธี ทางศาสนาพราห์ม และพุทธศาสนาตามความเชื่อของชาวไทยล้านนา และสมพระเกียรติพระองค์ท่าน อำเภอไชยปราการเชื่อตามหลักฐานว่าเคยเป็นเมืองใหญ่ที่พระเจ้าพรหมมหาราชเคยมาสร้างเมืองและเป็นเมืองที่เจริญ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร มีตาน้ำธรรมชาติมากกว่า 28 ตาน้ำที่มีน้ำออกและสามารถนำใช้การเกษตรอุปโภคและบริโภคตลอดปี

นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว/ภาพ

Comments

comments