เชียงใหม่ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

Share This:

ที่จังหวัดเชียงใหม่นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ภายในบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้อ่านคำสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ท่ามกลางข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ไปร่วมงานจำนวนมากเพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณีย์กิจที่สำคัญได้แก่ทรงประกาศเลิกทาสโดยไม่เสียเลือดเนื้อทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยะมหาราช
ทั้งนี้พระองค์ท่านทรงปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งการบริหารเป็นกระทรวงและตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ทำหน้าที่เก็บรายได้ของแผ่นดินทุกแผนกขึ้นเป็นครั้งแรก โปรดให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง โปรดให้สร้างถนนและสะพาน สร้างทางรถไฟ ทรงริเริ่มกิจการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ กิจการไฟฟ้า การประปา การสุขาภิบาล เสด็จประพาสต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศหลายครั้งและทรงเป็นนักประพันธ์ทั้งทางร้อยแก้วและร้อยกรอง
สำหรับวันปิยมหาราช หมายถึง วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพัฒนาการศึกษา การทหาร การสื่อสาร การรถไฟ รวมทั้งทรงโปรดให้มีการเลิกทาสโดยมิได้มีการเสียเลือดเนื้อ และเนื่องจากพระองค์ ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดทั่วขอบขัณฑสีมา ปวงประชาราษฎร์ถือว่าพระองค์คือพระราชบิดาแห่งตนและประเทศชาติ รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวัน “ปิยมหาราช”

 

วิทยา พุทธวงศ์ ข่าว/ภาพ

Comments

comments