เชียงใหม่ แล้งจัดในรอบกว่า 20 ปี หลังฤดูฝนปีนี้ตกน้อยต่ำกว่าเกณฑ์

Share This:

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ขณะนี้จาการสำรวจแหล่งน้ำทั้งจังหวัดเหลือน้ำน้อยมากเฉลี่ยไม่ถึง 20% ของความจุเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง และอ่าเก็ยน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง ความยากในการบริหารจัดการน้ำในปีนี้ไม่ได้อยู่ที่น้ำ แต่อยู่ที่ความต้องการความคาดหวังของผู้ใช้น้ำการใช้น้ำผลิตน้ำประปา รักษาระบบนิเวศน์ และด้านการเกษตร ทั้งนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่ชลประทานในระดับอำเภอ และตำบล ต้องทำงานกันอย่างหนักในการบริหารจัดการน้ำในปี 2559 เพื่อให้เพียงพอและมีน้ำอุปโภคและบริโภค ไม่ขาดแคลน
ส่วนปริมาณน้ำ เขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จำนวน 69.876 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26 และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณน้ำ 31.224 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 11 ขณะปริมาณน้ำสะสมตั้งแต่ ม.ค.-ก.ย. จำนวน 39.75 ก.ค. จำนวน 4.35 ส.ค. จำนวน 15.55 ก.ย. จำนวน 9.83 และต.ค. จำนวน 9.031 และมีการระบายน้ำออก ม.ค.-ก.ย. จำนวน 50.31 ก.ค. จำนวน 7.42 ส.ค.จำนวน 11.28 ก.ย.จำนวน 9.73และต.ค. จำนวน 9.205 ในปีนี้นับเป็นความแห้งแล้งมากของปริมาณน้ำสะสม ในรอบกว่า 20 ปีของจังหวัดเชียงใหม่มีน้ำเหลือน้อยกว่า 20 %

Comments

comments